Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XX/97/09 z dnia 12 lutego 2009 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XX/98/09 z dnia 12 lutego 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie : zmiany Uchwały Nr XXXI/183/06 Rady Gminy Secemin z dnia
28 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii
Rozwiąywania Problemow Spolecznych Gminy Secemin na lata
2006-2013.

Uchwała Nr XX/99/09 z dnia 12 lutego 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Secemin na 2009 rok.

Uchwała Nr XXI/100/09 z dnia 16 marca 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie uchwalenia regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegołowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki
wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegołowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .

Uchwała Nr XXI/101/09 z dnia 16 marca 2009 roku

Ikona statystyk

W sprawie : zmian w uchwale Nr XVIII/86/08 Rady Gminy Secemin z dnia
8 grudnia 2008 roku w sprawie ;ustalenia ekwiwalentu pieniężnego
dla członkow Ochotniczej Straży Pożamej na terenie Gminy
Secemin.

Uchwała Nr XXI/102/09 z dnia 16 marca 2009 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXII/103/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Ikona statystyk

W sprawie : udzielenia absolutorium Wqjtowi Gminy Secemin za rok 2008.

Uchwała Nr XXII/104/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXII/105/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie przyjęcia programu wspołpracy z organizacjami pozarządowymi
w roku 2009

Uchwała Nr XXIII/106/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Włoszczowa

Uchwała Nr XXIII/107/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miejscowosci Secemin

Uchwała Nr XXIII/108/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie : wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Wojewodzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Gorze
poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej i
Endokrynoiogicznej w Wojewodzkiej Specjalistycznej Poradni
Gruźlicy i Chorob Płuc w Kielcach.

Uchwała Nr XXIII/109/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie ; wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w
Rudzie Sląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2

Uchwała Nr XXIII/110/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie : zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Spotecznej
w Seceminie

Uchwała Nr XXIII/112/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)