Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

U C H W A L A NrXXII/119/05 z dnia 30 marca 2005 r

Ikona statystyk

W sprawie: uchwalenia na 2005 r. regulaminu okreslającego wysokosc oraz
szczegolowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkow : motywacyjnego, flinkcyjnego i za warunki pracy oraz niektore inne skladniki wynagrodzenia, a takze wysokosc oraz szczegolowe zasady przyznawania i wyplacania dodatku mieszkaniowego .

UCHWALA NrXXII/120/05 z dnia 30 marca 2005 r

Ikona statystyk

W sprawie : uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.

U C H W A L A Nr XXII/121/05 z dnia 30 marca 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie : zasad przyznawania i odplatnosci za ustugi opiekuncze oraz szczegolowych warunkow częsciowego lub calkowitego zwolnienia z oplat, jak rowniez trybu ich pobierania

U C H W A L A NrXXII/122/05 z dnia 30 marca 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie: wyrazenia zgody na zbycie nieruchomosci stanowiacych wlasnosc gminy Secemin

U C H W A L A Nr XXII/123/05 z dnia 30 marca 2005 roku.

Ikona statystyk

W sprawie : zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemow Alkoholowych na rok 2005.

UchwałaNr XXII/124/05 z dnia 30 marca 2005 roku

Ikona statystyk
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XII/73/03 Rady Grainy Secemin
z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Secemin.

U C H W A L A Nr XXII/125/05 z dnia 30 marca 2005 roku

Ikona statystyk
W sprawie : zmian w Statucie Związku Gmin Ziemi Wloszczowskiej.

U C H W A L A NrXXIII/126/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Ikona statystyk
w sprawie: zatwierdzema rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego oraz rocznego sprawozdania z działalności SP ZOZ w Seceminie w 2004 roku

U C H W A L A N r XXIII/127/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

Ikona statystyk

W sprawie : rozpatrzenia sprawozdania Wojta Gminy Secemin z wykonania
budzetu gminy za 2004 rok i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.

U C H W A L A NrXXIII/128/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku.

Ikona statystyk
W sprawie : ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Secemin

Uchwala Nr XXIII/129/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budzetu gminy na 2005 rok

U C H W A L A N r XXIII/130/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

Ikona statystyk
W sprawie :udziału mieszkańcow gminy w budowie sieci wodociągowej na
terenie Gminy Secemin

Uchwala Nr XXIV/131/05 z dnia 08 czerwca 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budzetu gminy na 2005 rok

U C H W A L A N r XXV/138/05 z dnia 4 sierpnia 2005 roku.

Ikona statystyk
W sprawie uzupelnienia skladu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwała Nr XXVI/139/05 z dnia 21 wrzesnia 2005 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budzetu gminy na 2005 rok

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)