Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Zawiadomienie Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6821.1.3.2016 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ustalenia daty zakończenia postępowania dot. ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych preze nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałówe we wspólnocie gruntowej wsi Wola Wolica

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Zawiadomienie Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.6622.3.1.2016 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie odesłania do Wojewody Świętokrzyskiego -Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach akt postępowania scaleniowego gruntów wsi Bichniów gminy Secemin wraz z odwołaniami

REKOMENDACJA PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ikona statystyk

projekt realizowany przez Gminę Secemin pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” w ramach projektu pn. „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, konkursu nr POWR.02.19.00-IŻ.00-00-003/18” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Przebudowa wiaduktu nad linia kolejową nr 4(CMK)  wraz zdojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odinku Secemin- Bichniów od km 1+242 do km 1+617"

OBWIESZCZENIE -WODY POLSKIE

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzienie wód opadowych i roztopowych do wód i do rowów pochodzących z drogi wojewódzkiej nr 786

Zawiadomienie

Ikona statystyk

dot. odczytania decyzji Starosty Włoszczowskiego w sprawie scalenia gruntów wsi Bichniów

Ogłoszenie

Ikona statystyk

o przetargu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaży położoneych na terenie obr. Krzepin

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. nieruchomości PKP w m. Wola Wolica

Ikona statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Ikona statystyk

o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do wód i rowów , pochodzących z drogi wojewódzkiej
Nr 786

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

w sprawie zawiadomienia, że zostały wydane decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, j.s.t. lub PKP S.A., stwierdzających nabycie na podstwie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa panstwowego "Polskie |Koleje Pńątwowe", z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowana wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

o przedłużeniu terminu załatwienia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wola Wolica

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 4.01.2021 roku

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji dla Inwestora QUEST SC Sp. z o.o.

OBWIESZCZENIE z dnia 21.12.2020 roku - Wody Polskie

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Secemin z dnia 16 grudnia 2020

Ikona statystyk

w sprawie o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aneksu nr 1 Aneks do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Secemin


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)