Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Obowiązek informacyjny

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych przez Urząd Gminy w Seceminie  jest Wójt Gminy Secemin z siedzibą: w ul. Struga 2, 29-145 Secemin, nr telefonu (+48 34) 35-56-017, adres email: gmina@secemin.pl.

  1. W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@secemin.pl
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Seceminie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Seceminie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
  1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora,
    na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
    w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
    z przepisów prawa.
  2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do:
    1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
    2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
    3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
    4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
    5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
  3. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody
    (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
    w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne
    z przepisami Rozporządzenia.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Seceminie. Przy czym podanie danych jest:
    1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
    2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
  6. Pani/Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub wywoływać dla Pani/Pana inne podobne doniosłe skutki.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2018-05-25
Data publikacji:
2018-05-25
Data ostatniej zmiany:
2018-10-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 12:50:14, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)