Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXII/128/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXII/127/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.

Uchwała Nr XXII/126/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXII/125/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXII/124/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Secemin.

Uchwała Nr XXI/118/12 z dnia 16 listopada 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie podziału Gminy Secemin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXI/116/12 z dnia 16 listopada 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,  rolny i leśny.

Uchwała Nr XXI/115/12 z dnia 16 listopada 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako przyjętej podstawy obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na terenie gminy Secemin.

Uchwała Nr XXI/112/12 z dnia 16 listopada 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli w gminie Secemin oraz granic ich obwodów.

Uchwała Nr XXI/111/12 z dnia 16 listopada 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie: określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów; zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczania, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Secemin

Uchwała Nr XVIII/107/12 z dnia 10 września 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie podziału gminy Secemin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr XVIII/105/12 z dnia 10 września 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie.

Uchwała Nr XVII/103/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Seceminie.   

Uchwała Nr XV/87/12 z dnia 29 marca 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin.

Uchwała Nr XV/86/12 z dnia 29 marca 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)