Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Secemin

Postanowienie w sprawie zwołania XXXIX sesji Rady Gminy

P O S T A N O W I E N I E

Przewodniczącego Rady Gminy Secemin

 

 

 w sprawie zwołania  XXXIX sesji Rady Gminy Secemin.

       

                

 

  Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ 

 

z w o ł u j ę

na dzień 06 listopada 2014 roku o godz. 11 00

w sali narad Urzędu Gminy Secemin

XXXIX sesję Rady Gminy Secemin

 

 

 

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 - przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Secemin na lata 2014-2020;

 - zmian budżetu gminy na 2014 r.;

 - obniżenia średniej ceny skupu żyta jako przyjętej podstawy obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na terenie Gminy Secemin;

 - uchwalenia statutu sołectw w Gminie Secemin;

 - przyjęcia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Secemin;

 - przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami
   pozarządowymi w roku 2015;

 - zmiany Uchwały Nr XXII/124/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Secemin;

 - zmiany Uchwały Nr XXII/126/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 - zmiany Uchwały Nr XXII/128/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 - przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego  
   zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Secemin.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy z analizy złożonych im oświadczeń majątkowych w 2014 r.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-28
Data ostatniej zmiany:
2014-10-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-11-21 14:58:44, zmian dokonał(a): ug