Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Secemin

Postanowienie w sprawie zwołania V sesji Rady Gminy

P O S T A N O W I EN I E

PrzewodniczącegoRady Gminy Secemin

  

 w sprawie zwołania V sesji Rady GminySecemin.

       

                

 

  Na podstawieart.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U.z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ 

  

 

z w o ł u j ę

na dzień 27 marzec2015 roku o godz. 10 00

w sali narad UrzęduGminy Secemin

V sesję Rady GminySecemin

 

  

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jejprawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z IV sesjiRady Gminy.

 3. Informacja Wójta Gminy zdziałalności w okresie między sesjami.

 4. Sprawozdanie z działalnościGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Seceminie za 2014 r.

 5.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

    - likwidacji Szkoły Podstawowej w Psarach wraz z Szkołą Filialną w Kuczkowie;

    - zmian w budżecie gminy  na 2015 rok;

    - poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

    - poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości nagrodzenia za inkaso;

    - utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Woli  Czaryskiej, a także ustalenia jego numeru,granic i siedziby obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RzeczypospolitejPolskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

    - przyjęcia „programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Secemin na 2015 rok”;

    - zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i Narkomanii na rok 2015.

 6.Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Wolne wnioski i informacje.

 8. Zamknięcie obrad V sesji RadyGminy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2015-03-18
Data publikacji:
2015-03-18
Data ostatniej zmiany:
2015-03-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-03-27 06:50:17, zmian dokonał(a): ug