Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Secemin

Postanowienie w sprawie zwołania XI sesji Rady Gminy

P O S T A N O W I E N I E
Przewodniczącego Rady Gminy Secemin

w sprawie zwołania XI sesji Rady Gminy Secemin.       

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515/ 


z w o ł u j ę
na dzień 13 listopada 2015 roku o godz. 10 00
w sali narad Urzędu Gminy Secemin
XI sesję Rady Gminy Secemin

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
 odprowadzania ścieków na terenie Gminy Secemin;
- zmiany Uchwały Nr X/60/15 z dnia 09.10.2015 r. w sprawie uwzględnienia
 w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 
1 022 500,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej  Powiatowi Włoszczowskiemu;
- zmian budżetu gminy na 2015 rok;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020;
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Secemin;
- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,
  rolny i leśny;
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Secemin,
  położonej w obrębie geodezyjnym Brzozowa;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Secemin udziałów we współwłasności niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Kluczyce;
- rozpatrzenia skargi Pana Józefa Derynia z dnia 10 września 2015 r.;
- zmiany Uchwały Nr XXII/126/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14.12.2012 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
- uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
  przestrzennego gminy Secemin.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2015-11-06
Data publikacji:
2015-11-06
Data ostatniej zmiany:
2015-11-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-11-27 14:52:31, zmian dokonał(a): ug