Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Secemin

Postanowienie w sprawie zwołania III sesji Rady Gminy

P O S T A N O W I E NI E

Przewodniczącego RadyGminy Secemin

 

 

 w sprawie zwołania III sesji Rady GminySecemin.

       

                

 

  Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ 

 

 

 

z w o ł u j ę

na dzień 22 stycznia2015 roku o godz. 9 00

w sali narad UrzęduGminy Secemin

III sesję Rady GminySecemin

 

 

 

znastępującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jejprawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z działalności wokresie między sesjami.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie wzoru deklaracjio wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 5. Uchwalenie budżetu gminy Secemin na 2015rok

    - odczytanie projektu uchwały budżetowej;

    - odczytanie opinii RIO w Kielcach;

    - przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy;

    - stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i złożonych wniosków;

    - dyskusja nad projektem budżetu;

    - głosowanie projektu uchwały budżetowej.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie WieloletniejPrognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2020.

  7. Uchwalenie Gminnego Programu ProfilaktykiRozwiązywania Problemów Alkoholowychi Narkomanii na 2015 rok.

  8. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisjiRady Gminy .

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzeniaplanu pracy Komisji Rewizyjnej na  2015 r.

10. Interpelacje izapytania radnych.

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2015-01-13
Data publikacji:
2015-01-13
Data ostatniej zmiany:
2015-01-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-01-23 14:56:4, zmian dokonał(a): ug