Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Secemin

Postanowienie w sprawie zwołania XXXVI sesji Rady Gminy

P O S T A N O W I E N I E

Przewodniczącego Rady Gminy Secemin

 w sprawie zwołania  XXXVI sesji Rady Gminy Secemin.

                        

  Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U.

 z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ 

z w o ł u j ę

na dzień 27 czerwca 2014 roku o godz. 10 30

w sali narad Urzędu Gminy Secemin

XXXVI sesję Rady Gminy Secemin

z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

4.  Sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarczej gminy za 2013 r.

      i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Secemin z tego tytułu:

     - przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

       w Kielcach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu

       z wykonania budżetu gminy za 2013 rok;

     - przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii dotyczącej

       wykonania budżetu gminy Secemin w 2013 roku i wniosku Komisji Rewizyjnej 

       Rady Gminy Secemin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

       Secemin;

     - przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

       w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

     - dyskusja;

     - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok;

     - podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Secemin z tytułu

       wykonania budżetu gminy w 2013 r..

5.  Podjęcie uchwał w sprawie:

     - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie

       za 2013 r.;

     - zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Seceminie za 2013 r.;

     - zmian budżetu gminy Secemin na 2014 r.;

     - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2020;

     - zmiany w uchwale Rady Gminy Secemin w sprawie zaciągnięcia kredytu

       długoterminowego.

     - wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością gruntową drogi

       koniecznej;

     - zmiany uchwały Rady Gminy Secemin w sprawie przyjęcia herbu i flagi Gminy

       Secemin;

     - zatwierdzenia wzoru sztandaru dla Gminy Secemin;

     - zmiany uchwały Rady Gminy Secemin w sprawie Statutu Gminy Secemin.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Secemin.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

    Gminy Secemin na lata 2014 – 2020.

8. Prezentacja projektu Statutu Sołectwa.

9.  Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad  XXXVI sesji Rady Gminy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2014-06-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-07-29 15:26:32, zmian dokonał(a): ug