Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Postanowienie w sprawie zwołania XIII sesji Rady Gminy Secemin.

Zbieranie statystyk

P O S T A N O W I E N I E

Przewodniczącego Rady Gminy Secemin

w sprawie zwołania XIII sesji Rady Gminy Secemin.       

 

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm./ 

 

 

z w o ł u j ę

na dzień 25 stycznia 2016 roku o godz. 10 00

w sali narad Urzędu Gminy Secemin

XIII sesję Rady Gminy Secemin

 

z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

   2. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.

   3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

   4. Uchwalenie budżetu gminy na 2016 r.:

        - odczytanie projektu uchwały budżetowej;

        - odczytanie opinii RIO w Kielcach;

        - przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy;

        - stanowisko Wójta Gminy w sprawie złożonych wniosków;
        - dyskusja nad projektem budżetu;

        -  głosowanie projektu uchwały budżetowej.

   5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2020.
   6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie:

  - organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Secemin.

   7. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2015 r.

   8. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2016 r.

        - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r. 

   9. Interpelacje i zapytania radnych.

 10. Wolne wnioski i informacje.

 11. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2016-01-12
Data publikacji:
2016-01-12
Data ostatniej zmiany:
2016-01-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-02-02 15:09:48, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)