Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Przebudowa wiaduktu nad linia kolejową nr 4(CMK)  wraz zdojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odinku Secemin- Bichniów od km 1+242 do km 1+617"

OBWIESZCZENIE -WODY POLSKIE

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzienie wód opadowych i roztopowych do wód i do rowów pochodzących z drogi wojewódzkiej nr 786

Zawiadomienie

Ikona statystyk

dot. odczytania decyzji Starosty Włoszczowskiego w sprawie scalenia gruntów wsi Bichniów

Ogłoszenie

Ikona statystyk

o przetargu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaży położoneych na terenie obr. Krzepin

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. nieruchomości PKP w m. Wola Wolica

Ikona statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Ikona statystyk

o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do wód i rowów , pochodzących z drogi wojewódzkiej
Nr 786

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

w sprawie zawiadomienia, że zostały wydane decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, j.s.t. lub PKP S.A., stwierdzających nabycie na podstwie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa panstwowego "Polskie |Koleje Pńątwowe", z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowana wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

o przedłużeniu terminu załatwienia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wola Wolica

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 4.01.2021 roku

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji dla Inwestora QUEST SC Sp. z o.o.

OBWIESZCZENIE z dnia 21.12.2020 roku - Wody Polskie

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Secemin z dnia 16 grudnia 2020

Ikona statystyk

w sprawie o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aneksu nr 1 Aneks do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Secemin

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego SPN.II.752.47.2017 z dnia 7 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie potwierdzenia nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa i PKP S.A.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 listopada 2020 r. SPN.752.51.2020 dot. spraw SPN.II.752.66.2020 oraz SPN.II.752.67.2020

Ikona statystyk

dot. zawiadomienia o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych praw do nieruchomości położonych na terenie Gminy Secemin

OBWIESZCZENIE z dnia 27.10.2020 roku - Wody Polskie

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)