Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Karta Informacyjna Nr RG-39

Zbieranie statystyk

                                            

                                         

  

Urząd   Gminy Secemin

  

ul. Struga 2

  

29 -145   Secemin

  

tel.: 34 35 56 017   fax: 34 39   06 860

  

www.secemin.pl

  
  

Karta   Informacyjna Nr   RG-39

  
  

Tytuł:   Zezwolenie na   prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi     zwierzętami

  
  

  I. Podstawa   Prawna    

 • Ustawa        z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach        (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.);
 • Ustawa   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856);        
 • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.);
 •   
 • Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013 r. poz. 267z późn. zm.);  
 •   
 • Uchwała   NR XXV/120/09 Rady Gminy Secemin z dnia 8 września 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt  (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2009 r. nr 458, poz. 3307).
  
  

II. Wymagany  wniosek

  

  wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie   ochrony   przed  bezdomnymi zwierzętami .  

  

● oświadczenie o braku   zaległości   podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek   na ubezpieczenie   zdrowotne lub społeczne.

  
  

III.   Załączniki do   wniosku:

 • Dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie        ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 • Zaświadczenie  albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu  składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający          oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej  treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego  oświadczenia.”            
 •   
 • Dokumenty        rejestracyjne pojazdów przystosowanych do transportu zwierząt z        aktualnymi badaniami technicznymi.   
 • Decyzja        Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań        weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt.          
 • W przypadku dysponowania pojazdem zarejestrowanym na podmiot inny niż        wnioskodawca, dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem        samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.).   
 • Dokument potwierdzający zapewnienie o gotowości do odbioru        wyłapanych zwierząt przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt   (np. umowa, porozumienie).         
 • Do  wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć dokument        potwierdzający   stałą współpracę z lekarzem weterynarii we        wnioskowanym okresie.
 • Dokumenty  potwierdzające doświadczenie w pracy polegającej na opiece nad        zwierzętami lub dokumenty potwierdzające dysponowanie kadrą przeszkoloną        w zakresie postępowania ze zwierzętami lub oświadczenie potwierdzające,        że pracownicy zapewniający nadzór i opiekę nad zwierzętami zostali        przeszkoleni w zakresie postępowania ze zwierzętami. 
 • Oświadczenie,        iż wobec wnioskodawcy nie został orzeczony prawomocny wyrok za  przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom z zakazem wykonywania          określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania   czynności wymagających zezwolenia, które są związane  z wykorzystaniem   zwierząt lub oddziaływanie na nie.   
 • Dowód        wniesienia opłaty skarbowej wysokości 616 zł   
  
  

IV. Dokumenty   do   wglądu

  

Brak

  
  

V. Opłaty   

  
 •   
 • 616        zł. - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie  działalności        w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
 • 17 zł        – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie        pełnomocnictwa lub prokury.  
  

Opłatę należy   wnieść na konto Urzędu   Gminy Secemin Nr rachunku: Bank Spółdzielczy Koniecpol   Oddział   Secemin 70 8276 1026 2102 0000 0303 0001 lub w kasie Urzędu    Gminy Secemin.   

  
  

VI. Termin   załatwienia   sprawy

  

Wydanie decyzji następuje w terminie 1 miesiąca od   daty   złożenia wniosku.

  
  

VII. Miejsce   załatwienia sprawy     

  

Urząd Gminy   Secemin, ul. Struga 2,     pokój nr 5

tel. 34/   399 57 33

  

VIII. Godziny pracy   Pn. – Pt. 730 -   1530

  
  

IX. Tryb   odwoławczy

  

 Na decyzję   przysługuje prawo   wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w   Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin, w terminie 14 dni od dnia     doręczenia decyzji stronie.

  
  

X. Uwagi

  

Brak

  

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2012-06-29
Data publikacji:
2012-06-29
Data ostatniej zmiany:
2018-10-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-25 14:59:41, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)