Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Karta Informacyjna Nr RG-39

Zbieranie statystyk
                                            
  

  
  


  
Urząd Gminy Secemin

  

ul. Struga 2

  

29 -145 Secemin

  

tel.: 34 35 56 017 fax: 34 39 06 860

  

www.secemin.pl

  
  

Karta   Informacyjna Nr RG-39

  
  

Tytuł:   Zezwolenie na opróżnianie zbiorników   bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych

  
  

I. Podstawa Prawna

  

·  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu   czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z    2013 r. poz. 1399 ze zm.).

  

·   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie   skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282
  z późn. zm.);

  

· Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania   administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267);

  

 

  

· Uchwała NR XXV/120/09 Rady Gminy Secemin z dnia 8   września 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy   ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,   opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,   ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla   bezdomnych zwierząt   (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2009 r. nr 458, poz. 3307).

  

 

  
  

II. Wymagany wniosek

  

      wniosek o   udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania   zbiorników

  

     bezodpływowych i transportu nieczystości   ciekłych        

  

     oświadczenie o odpowiedzialności karnej   za złożenie fałszywego oświadczenia  

  
  

III. Załączniki do wniosku

  

·     Zaświadczenie/oświadczenie   o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na   ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

  

·                       Potwierdzony „za zgodność   z oryginałem” odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie
  z ewidencji działalności gospodarczej.

  

·  Potwierdzone „za zgodność   z oryginałem” kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych do   transportu nieczystości ciekłych, z ważnym przeglądem technicznym oraz   dokumenty potwierdzające prawo do ich użytkowania (w przypadku przedsiębiorcy niebędącego właścicielem pojazdu)

  

·   Oświadczenie, że   specjalistyczne pojazdy, którymi będą wykonywane usługi objęte wnioskiem,   spełniają wymagania techniczne, określone w rozporządzeniu Ministra   Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów   asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz.1617)

  

·  Kserokopia dokumentu   potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

  

· Potwierdzona „za zgodność z oryginałem” kopia tytułu   prawnego do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza   transportowa.

  

·  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł.

  
  

IV. Dokumenty do wglądu

  

• Brak

  
  

V. Opłaty

  

·   107 zł. - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na   opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

  

·   17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu   stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

  

 

  

Opłatę należy   wnieść na konto Urzędu Gminy Secemin Nr rachunku: Bank Spółdzielczy Koniecpol   Oddział Secemin 70 8276 1026 2102 0000 0303 0001 lub w kasie Urzędu   Gminy Secemin.

  
  

VI. Termin załatwienia sprawy

  

Wydanie decyzji następuje w terminie 1   miesiąca od daty złożenia wniosku.

  
  

VII.   Miejsce załatwienia sprawy

  

Urząd   Gminy Secemin, ul. Struga 2, pokój nr 5
  tel.34/ 3556017 wew. 33

  
  

VIII. Godziny pracy Pn. – Pt. 730 - 1530

  
  

IX. Tryb odwoławczy

  

Na decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do   Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy   Secemin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

  
  

X. Uwagi

  

Brak

  
  

data utworzenia:
  data ostatniej aktualizacji:
  data zatwierdzenia:

  

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2012-06-29
Data publikacji:
2012-06-29
Data ostatniej zmiany:
2015-02-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-25 14:59:41, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)