Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Planowanie przestrzenne

Zbieranie statystyk

herbUrząd Gminy Secemin
ul. Struga 2, 29-145 Secemin
tel. (34) 355 60 17, (34) 355 60 77,
fax. (34) 390 68 60
www.secemin.pl


Karta Informacyjna Nr RG-26


Tytuł: Nadanie numeru porządkowego budynków


I. Podstawa Prawna

 

  • Art. 47a i art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 ze zm.)
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze. zm.)

 


II. Wymagany wniosek

Formularz wniosku dostępny jest:

  • w wersji papierowej w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - pokój nr 5a (parter)
  • w formie elektronicznej - wzór wniosku ikonka word ikona pdf

 


III. Załączniki do wniosku

  • Aktualne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (np.: odpis/wyciąg z księgi wieczystej, akt własności ziemi, akt notarialny, postanowienia Sądu).
  • Mapa z naniesionym budynkiem, (w przypadku nadania numeru nowemu budynkowi).
  • Decyzja o pozwoleniu na budowę.
  • Plan zagospodarowania działki.

 


IV. Dokumenty do wglądu

Brak


V. Opłaty

1. Opłata skarbowa:

  • od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku nie pobiera się opłaty skarbowej,
  • od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł,
  • od żądania poświadczonej kopii wydanego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł od 1 strony dokumentu.

 

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.


VI. Termin załatwienia sprawy

Wydanie zawiadomienia następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.


VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 5a, tel. (34) 399 57 41
Pracownik: Edyta Włodarska


VIII. Godziny pracy

Pn. - Pt. 730 - 1530


IX. Tryb odwoławczy

Brak


X. Uwagi

  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie  wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
  • Numer porządkowy budynku ustala się z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
  • właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które tymi nieruchomościami władają mają obowiązek, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru, umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi oznaczonej nieruchomości, tabliczkę numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
  • stosownie do art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – kodeksu wykroczeń (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.), jeśli osoba będąca właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2012-02-28
Data publikacji:
2012-02-28
Data ostatniej zmiany:
2018-10-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-25 14:59:41, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)