Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Planowanie przestrzenne

Zbieranie statystyk

herbUrząd Gminy Secemin
ul. Struga 2, 29-145 Secemin
tel. (34) 355 60 17, (34) 355 60 77,
fax. (34) 390 68 60
www.secemin.pl


Karta Informacyjna Nr RG-25


Tytuł: Rozgraniczenie nieruchomości


I. Podstawa Prawna

 

  • Art.29, art. 30 - ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt. Dz. U. Nr 193, poz.1287 z 2010 r. ze zm.);
  • Art.123, art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(jt. Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000 r. ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225,  poz. 1635 ze zm.).

 


II. Wymagany wniosek

Formularz wniosku dostępny jest:

  • w wersji papierowej w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - pokój nr 5 (parter)
  • w formie elektronicznej - wzór wniosku ikonka word ikona pdf

 


III. Załączniki do wniosku

  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości( AWZ, AN, wypis KW, postanowienie sadu o nabyciu spadku);
  • Pisemna zgoda geodety uprawnionego podejmującego się wykonania rozgraniczenia;
  • Mapa ewidencyjna z oznaczeniem odcinków granic podlegających rozgraniczeniu;
  • Do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości - operat pomiarowy przyjęty do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej   i  Kartograficznej wraz z częścią dla Urzędu Gminy;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 


IV. Dokumenty do wglądu

Brak


V. Opłaty

  • Opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie wynosi 10,00 zł.
  • Stronę obciążają koszty postępowania, które wynikły z jej winy, lub zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organu prowadzącego postępowanie.

VI. Termin załatwienia sprawy

Według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.


VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 5, tel. (34) 399 57 33
Pracownik: Aneta Bladziak


VIII. Godziny pracy

Pn. - Pt. 730 - 1530


IX. Tryb odwoławczy

  • Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.
  • Wójt  w wyniku postępowania może wydać trzy rodzaje decyzji:

1. orzekająca o rozgraniczeniu  - w tym przypadku strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi;

2. umarzająca postępowanie w związku z zawarciem ugody przed upoważnionym Geodetą – stronie przysługuje prawo złożenia odwołania za pośrednictwem Wójta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach;

3. o umarzeniu postępowania i przekazaniu sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi – stronie przysługuje prawo złożenia odwołania za pośrednictwem Wójta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.


X. Uwagi

  • Wnioski wraz załącznikami składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Secemin pok. Nr 13 II piętro.
  • Czynności ustalenia przebiegu granicy może dokonać geodeta upoważniony przez Wójta Gminy Secemin.
  • Warunkiem upoważnienia przez Wójta Gminy Secemin jest posiadanie przez geodetę uprawnień zawodowych z zakresu 2, określonych w art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2012-02-28
Data publikacji:
2012-02-28
Data ostatniej zmiany:
2018-10-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-25 14:59:41, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)