Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Planowanie przestrzenne

Zbieranie statystyk

herbUrząd Gminy Secemin
ul. Struga 2, 29-145 Secemin
tel. (34) 355 60 17, (34) 355 60 77,
fax. (34) 390 68 60
www.secemin.pl


Karta Informacyjna Nr RG-23


Tytuł: Umieszczenie reklamy na pasie drogowym lub na terenie stanowiącym własność gminy


I. Podstawa Prawna

  • art.40 ust.2 pkt 3, ust. 6, ust.10  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 ze zm.),
  • §1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr140 poz. 1481),
  • Uchwała Nr XVII/97/04 Rady Gminy Secemin z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m 2 pasa drogowego dla dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 176  poz. 2401 z 2004  r.);
  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.).

 


II. Wymagany wniosek

Formularz wniosku dostępny jest:

  • w wersji papierowej w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - pokój nr 5a (parter)
  • w formie elektronicznej - wzór wniosku ikonka word ikona pdf

 


III. Załączniki do wniosku

  • Plan sytuacyjny zajęcia;
  • Projekt (zwymiarowany szkic) reklam;
  • Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Secemin  w BS Koniecpol Oddział Secemin nr 70 8276 1026 2102 0000 0303 0001.

 


IV. Dokumenty do wglądu

Brak


V. Opłaty

Za umieszczenie reklamy w pasie drogowym lub na terenie stanowiącym własność Gminy, pobierane są opłaty zgodnie z wyżej cytowaną Uchwałą Rady Gminy.


VI. Termin załatwienia sprawy

Umowa cywilno - prawna na umieszczenie reklamy na terenie komunalnym zostaje zawarta pomiędzy zainteresowaną osobą lub jednostką organizacyjną, a Gminą Secemin (właścicielem terenu).
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.


VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 5a, tel. (34) 399 57 41
Pracownik: Izabela Drążkiewicz


VIII. Godziny pracy

Pn. - Pt. 730 - 1530


IX. Tryb odwoławczy

  • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 


X. Uwagi

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie tablic reklamowych w pasie drogowym lub na terenie stanowiącym własność gminy Secemin zawierający: nazwę jednostki, powierzchnię reklamy, proponowaną lokalizację umieszczenia reklamy należy złożyć w sekretariacie UG Secemin pok. Nr 13 (II piętro)

Za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie reklamy) bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

Za umieszczenie reklamy na terenie stanowiącym własność gminy Secemin pobiera się opłaty zgodnie z warunkami umowy.


 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2012-02-28
Data publikacji:
2012-02-28
Data ostatniej zmiany:
2018-10-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-25 14:59:41, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)