Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Planowanie przestrzenne

Zbieranie statystyk

herbUrząd Gminy Secemin
ul. Struga 2, 29-145 Secemin
tel. (34) 355 60 17, (34) 355 60 77,
fax. (34) 390 68 60
www.secemin.pl


Karta Informacyjna Nr RG-22


Tytuł: Zajęcie pasa drogowego


I. Podstawa Prawna

 

  • Art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2  pkt 1 i 3, ust. 3-6, 11,13, 13 a i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.);
  • § 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481);
  • Uchwała Nr XVII/97/04 Rady Gminy Secemin z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1m 2 pasa drogowego dla dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 176  poz. 2401 z 2004 r.);
  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.).

 


II. Wymagany wniosek

Formularz wniosku dostępny jest:

  • w wersji papierowej w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - pokój nr 5a (parter)
  • w formie elektronicznej - wzór wniosku ikonka word ikona pdf

 


III. Załączniki do wniosku

  • Plan sytuacyjny zajmowanego odcinka pasa drogowego, z obrysem zajmowanej powierzchni;
  • Projekt techniczny wykonywanych robót wraz z kompletem uzgodnień;
  • Zatwierdzony przez Starostę Powiatu projekt organizacji ruchu (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych);
  • Oświadczenie, kto wykona odtworzenie nawierzchni drogowej względnie kopia zlecenia złożonego firmie drogowej z potwierdzeniem przyjęcia.

 


IV. Dokumenty do wglądu

Brak


V. Opłaty

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą Nr XVII/97/04  Rady Gminy Secemin z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych.


VI. Termin załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.


VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 5a, tel. (34) 399 57 41
Pracownik: Izabela Drążkiewicz


VIII. Godziny pracy

Pn. - Pt. 730 - 1530


IX. Tryb odwoławczy

  • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 


X. Uwagi

Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego (zawierający: nazwę jednostki, miejsce, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego) należy złożyć w sekretariacie UG Secemin pok. Nr 13 (II piętro).


 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2012-02-28
Data publikacji:
2012-02-28
Data ostatniej zmiany:
2018-10-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-25 14:59:41, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)