Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Planowanie przestrzenne

Zbieranie statystyk

herbUrząd Gminy Secemin
ul. Struga 2, 29-145 Secemin
tel. (34) 355 60 17, (34) 355 60 77,
fax. (34) 390 68 60
www.secemin.pl


Karta Informacyjna Nr RG-20


Tytuł: Wydanie opinii o zgodności projektów podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


I. Podstawa Prawna

 

 • art. 93 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami)
 • § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 268, poz.2663)
 • art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz. 1071 z późn. zm.)
 • ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 


II. Wymagany wniosek

Formularz wniosku dostępny jest:

  • w wersji papierowej w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - pokój nr 5a (parter)
  • w formie elektronicznej - wzór wniosku ikonka word ikona pdf

 


III. Załączniki do wniosku

  •  3 egz. wstępnego projektu podziału sporządzonego na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu,
  • tytuł własności do nieruchomości / wypis z KW lub akt notarialny, akt własności ziemi, postanowienie sądu/,
  • wypis z ewidencji gruntów,
  • ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.

IV. Dokumenty do wglądu

Brak

 


V. Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej.


VI. Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca


VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 5a, tel. (34) 399 57 41
Pracownik: Izabela Drążkiewicz


VIII. Godziny pracy

Pn. - Pt. 730 - 1530


IX. Tryb odwoławczy

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.


X. Uwagi

  • Wnioski wraz załącznikami składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Secemin pok. Nr 13 – II piętro,
  • W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia,
  • Uprawomocnienie postanowienia następuje po 7 dniach od daty jego doręczenia stronom, w przypadku nie odwołania się strony od postanowienia.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2012-02-28
Data publikacji:
2012-02-28
Data ostatniej zmiany:
2018-10-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-25 14:59:41, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)