Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


P R O T O K Ó Ł Nr XIII/11

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł  Nr XIII/11

z sesji Rady Gminy Secemin odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku w sali narad Urzędu Gminy Secemin
w godzinach od 12 00 do 16 30.

 

Sesji przewodniczył Pan Roman Marciniak – Przewodniczący Rady Gminy.

W sesji udział wzięli : Pan Zbigniew Matyśkiewicz – Starosta Włoszczowski ,

Pan Sławomir Krzysztofik – Wójt Gminy, Pan Paweł Ruksza – Sekretarz Gminy, Pani Teresa Sztuka – Skarbnik Gminy , Pan Jarosław Krzyżanowski – Kierownik Referatu Gospodarki, Pan Józef Katra Dyrektor KSG sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, Pan Wiesław Popczyk – były Kierownik Posterunku Policji w Seceminie, Pan Tadeusz Piekarski – radny Rady Powiatowej we Włoszczowie, Pani Marzena Zgódka – Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół w Seceminie, Pani Iwona Rak – opiekun Klubu Wolontariatu przy Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Seceminie , młodzież z Klubu Wolontariatu , Pani Ewa Klimas – Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, radni Rady Gminy Secemin oraz sołtysi z terenu Gminy Secemin wg załączonych list obecności.

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych

Radnych obecnych na sesji – 15

Porządek obrad sesji :

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.     Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami.

4.     Propozycja gazyfikacji Gminy Secemin

- wystąpienie Pana Józefa Katry – Dyrektora Karpackiej Grupy Przemysłu Naftowego i Gazownictwa Oddział w Kielcach.

     5. Zapoznanie z działalnością Klubu Wolontariatu przy Gimnazjum im. Jana

         Pawła II w Seceminie.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2019.

7.     Uchwalenie budżetu Gminy Secemin na 2012 rok :

- odczytanie projektu uchwały budżetowej ,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach ,

- przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy ,

- stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i złożonych wniosków ,

- dyskusja nad projektem budżetu ,

- głosowanie projektu uchwały budżetowej.

   8. Podjęcie uchwał w sprawie :

       - udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego

       - zmian budżetu gminy na 2011 r.

       - ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego

          2011.

       -  dokonania zmiany w Uchwale Nr XII/61/11 Rady Gminy Secemin z dnia 21

           listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

           transportowych.

9.     Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok.

10.                       Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Secemin do podjęcia działań i podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „Świętokrzyscy Liderzy Administracji – nowa jakość dla mieszkańców”
 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

11.                       Stanowisko Rady Gminy w sprawie propozycji Ministra Sprawiedliwości dotyczących reorganizacji sądów powszechnych w Polsce .

12.                       Informacja z przygotowań do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Secemin.

13.                       Wnioski i interpelacje radnych.

14.                       Sprawy różne.

15.                       Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.

Streszczenie przebiegu obrad sesji :

Ad.1.

         Sesję otworzył Pan Roman Marciniak – Przewodniczący Rady Gminy. Powitał zaproszonych gości , przedstawicieli Urzędu Gminy, radnych oraz sołtysów. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 15 radnych i sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał .

W dalszej części tego punktu Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji.

Pan Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad następujących zmian :

- w pkt 8 dopisać podjęcie uchwał w sprawie :

   - ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego

          2011.

   -  dokonania zmiany w Uchwale Nr XII/61/11 Rady Gminy Secemin z dnia 21

       listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

        transportowych

-  po pkt 9 jako pkt 10 wpisać podjęcie uchwały w sprawie :

- upoważnienia Wójta Gminy Secemin do podjęcia działań i podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „Świętokrzyscy Liderzy Administracji – nowa jakość dla mieszkańców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

-  pkt 11  w brzmieniu :

Stanowisko Rady Gminy w sprawie propozycji Ministra Sprawiedliwości dotyczących reorganizacji sądów powszechnych w Polsce .

Pozostałe punkty realizować wg dalszej kolejności porządku obrad.

Powyższy wniosek został przyjęty przez radnych jednogłośnie w głosowaniu jawnym  i proponowane przez Wójta zmiany zostały uwzględnione w realizacji porządku obrad sesji.

Innych propozycji zmian do porządku obrad nie zgłaszano.

Ad.2.

     Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag , jednogłośnie
w głosowaniu jawnym.

Ad.3

     W punkcie tym Pan Wójt przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami , a mianowicie :

- w Bichniowie odbyły się uroczystości z okazji 68 rocznicy pacyfikacji mieszkańców Bichniowa  i mordu 44 obywateli,

- przeprowadzono kontrolę wybudowanego wodociągu Wałkonowy – Secemin współfinansowanego z PROW,

- ogłoszono przetarg na sprzedaż działek w Seceminie ale z braku chętnych na kupno działek – przetarg się nie odbył,

- zakupiono kontener mieszkalny dla Pan Połcika  z Psar,

- trwają spotkania przedstawicieli firmy Bonwind z rolnikami w sprawie  dzierżawy gruntów pod farmę wiatrową,

- komisja składająca się z radnych, pracownika Urzędu Gminy oraz pracowników WZWiK dokonała przeglądu przyłączy kanalizacyjnych,

- Pan Sekretarz uczestniczył w Forum Sekretarzy zorganizowanym w Cedzynie,

- odbyło się podsumowanie kontroli przeprowadzanej w GOPS – wynik pozytywny,

- podpisano umowę z kancelarią prawniczą w sprawie działań o zwrot podatku VAT od realizowanych inwestycji,

- odbyło się Walne Zebranie członków LGD „Region Włoszczowski” .
Pan K. Krzyżanowski wybrany został w skład Zarządu . Pan T. Piekarski , Pani E. Klimas i H. Krzysztofik wybrani zostali do Komitetu opiniującego.

- 12 dzieci w większości  półsierot uczestniczyło w spotkaniu mikołajkowym 
w teatrze w Częstochowie.

- uczestniczył w spotkaniu szkoleniowym wójtów i burmistrzów z województwa świętokrzyskiego zorganizowanym w Kielcach,

- odbyło się zebranie z rodzicami uczniów z obwodu szkolnego w Kuczkowie,

- w wyniku dobrego rozliczenia inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych gmina otrzymała refundowane środki finansowe pozwalające na zbilansowanie budżetu w 2011 r.

Pytań ani uwag do powyższej informacji nie zgłaszano.

Ad.4.

     W punkcie tym głos zabrał Pan Wójt – poinformował, że wiosną wspólnie
 z Burmistrzem Miasta i Gminy Koniecpol uczestniczył w spotkaniu
z Dyrektorem KSG sp. z o.o. w Tarnowie Zakład Gazowniczy w Kielcach. Wówczas zobowiązał się do zaproszenia Pana Dyrektora na sesję Rady Gminy. Pan Burmistrz Koniecpola nie mógł być dzisiaj obecny na sesji ze względu na ważny wyjazd służbowy ale poinformował, że jest zainteresowany budową sieci gazociągowej od strony Włoszczowy.

Następnie głos zabrał Pan J. Katra - Dyrektor KSG sp. z o.o. w Tarnowie Zakład Gazowniczy w Kielcach. Poinformował, że inicjatywa budowy sieci gazociągowej w kierunku Secemina wyszła od Wójta . Obecnie KSG jest w fazie projektowania wysokociśnieniowego gazociągu od strony Jędrzejowa w kierunku Małogoszczy
i Włoszczowy na długości ok. 45 km. Trwa opracowywanie dokumentacji . Koszt tego zadania to ok. 50 mln zł. W czerwcu 2015 roku zamierzają zakończyć budowę gazociągu do Włoszczowy i sieć we Włoszczowie.

Gdyby budowana była sieć do Secemina to nie wcześniej niż w 2015 roku. Zwrócił uwagę , że podział administracyjny kraju nie pokrywa się z podziałem Okręgu Gazowniczego.

Proponował aby :

- opracować koncepcję , która da informację jaki byłby potencjał odbioru gazu
 w Seceminie

- określić zakres rzeczowy , co trzeba zrobić

- opracować koncepcję pod zarządem Gminy Secemin przy współudziale pracowników KSG. Proponował aby na etapie opracowywania koncepcji
 w spotkaniu wziął udział przedstawiciel Górnośląskiej Grupy Gazowniczej, ponieważ pod ich nadzór należy Secemin. Sieć do skrzynki buduje KSG i jest ona jej własnością , a koszty przyłącza pokrywa odbiorca tj. ok. 1500 zł .

Cena gazu ustalana jest przez KSG wg zatwierdzonej taryfy.

Następnie przystąpiono do dyskusji :

Pan Marek K. – pytał czy KSG ma rozeznanie jak zachowa się Górnośląska Spółka na działania podejmowane na terenie ich zasięgu.

Pan J. Katra powiedział, że należy zaprosić wszystkich na spotkanie i omówić temat , a może okaże się , że będzie bliżej budować gazociąg od strony Częstochowy i wówczas zadanie realizowane byłoby przez GSG.

Pan Marek K. pytał czy KSG wspólnie z GSG budowałaby planowany gazociąg.

Pan J. Katra odpowiedział , że nie. Trzeba opracować w tym temacie koncepcję.

Pan Piekarski T. – pytał jak się ma cena sprzedaży gazu oferowana przez KSG do ceny gazu z butli.

Pan J. Katra odpowiedział, że nie przeliczał tego , ale wydaje mu się , że cena gazu płynnego jest wyższa , bo dochodzą dodatkowe koszty związane z napełniem butli, transportem i inne. Poinformował, że KSG nie sprzedaje gazu tylko pobiera opłaty za  przesyły.

Pan Wójt zwrócił uwagę, że budując gazociąg od strony Włoszczowy  do Secemina po drodze są dwie duże miejscowości tj. Żelisławice i Żelisławiczki
i jest to najbardziej optymalna trasa.

Pan Burmistrz Koniecpola rozmawiał z przedstawicielami GSG i uważa, że budowa gazociągu od strony Włoszczowy może być realizowana wcześniej niż od strony Częstochowy.                                              

Innych pytań w tym temacie nie zgłaszano.

Ad.5.

     W punkcie tym głos zabrała Pani M. Zgódka – Wicedyrektor Zespołu Szkół
w Seceminie.

Poinformowała, że z inicjatywy Pani Iwony Rak powstał w 2010 r. Klub Wolontariatu przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Seceminie. Obecnie Klub skupia 20 wolontariuszy , bardzo aktywnie działa i jego celem jest aktywizowanie społeczeństwa..

Następnie przedstawicielki Klubu Wolontariatu zaprezentowały formy  swoich działań , a mianowicie :

- pomoc osobom starszym

- wspieranie organizacji szkolnych

- organizowanie akcji charytatywnych

- pomoc uczniom mającym słabsze oceny w nauce

- współpraca ze stowarzyszeniem „Wiosna”.

Podejmują też działania mające na celu rozpowszechnianie działania Klubu Wolontariatu poprzez uczestnictwo w szkoleniach dla gimnazjalistów  organizowanych przez specjalistów z Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Brali udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży w dniu 1 czerwca 2011 r.

Następnie Pan Przewodniczący podziękował za przedstawioną prezentację. Prosił aby w przyszłości kontaktowali się z wójtem lub z nim w sprawie wsparcia kolejnych akcji charytatywnych.

Pytań w tym temacie nie zgłaszano.

W dalszej części tego punktu głos zabrał Pan W. Popczyk- były Kierownik Posterunku Policji w Seceminie.

Podziękował za zaproszenie na sesję Rady Gminy. Poinformował, że od 6.12.2011 r. jest na emeryturze , przepracował 10 lat w Seceminie. W tym czasie dzięki wsparciu władz samorządowych Secemina Posterunek się zmienił.. Dzięki temu wsparciu zakupiono dużo sprzętu na potrzeby Posterunku, wykonano c.o.
w budynku. Podziękował za współpracę obecnemu Wójtowi Gminy oraz jego poprzednikom : Panu Dziewięckiemu, Panu Bujakowi oraz Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa w obecnej kadencji i poprzednich kadencjach Panu
R. Marciniakowi , Panu T. Bąkowi, Panu L.Młodożeńcowi. Podziękował również byłemu Przewodniczącemu Rady Gminy Panu B. Wasikowi , który wspierał ich, zaznaczył że zgłaszane problemy nie pozostawały bez echa i wspólnie je rozwiązywano. Podziękowania za współpracę skierował również do Pani Skarbnik Gminy oraz Starosty Włoszczowskiego .

Pan Wójt powiedział , że Pan Popczyk 8 lat pracował na stanowisku Kierownika Posterunku w Seceminie. Podkreślał jego profesjonalizm, aktywność
 i merytoryczne dyskusje na posiedzeniach GKRPA.

Pan Starosta powiedział że Pana Popczyka zna od dawna , zna go z wyjątkowo aktywnej działalności. Dał się poznać z dobrej strony, wysoce oceniany przez przełożonych i w całym zasięgu realizował zadania policji. Pan Starosta podziękował w imieniu Rady Powiatu Panu Popczykowi za wszystko co czynił
i wniósł dla tego społeczeństwa i powiatu.

Następnie Pan Starosta omówił tematy dotyczące :

- stanu zatrudnienia w szpitalu we Włoszczowie , zawartych kontraktów oraz prowadzonych w 2011 r. remontach w szpitalu

- oświaty ponadgimnazjalnej

- podejmowanych działań związanych z włączeniem do funkcjonowania odcinka kolei Włoszczowa – Częstochowa – Kraków, podejmowanych rozmów nad koncepcją włączenia odcinka kolei od Kielc do CMK

- likwidacji PKS Jędrzejów wraz z placówką we Włoszczowie 

- budowy drogi wojewódzkiej Kielce – Częstochowa . Planowane zakończenie odcinka drogi Łopuszno do granicy z województwem śląskim - to listopad 2013 r.

- wykonanych remontów na drogach powiatowych w gminie Secemin.

Następnie poinformował, że rozeznał temat dotyczący budowy drogi Kuczków – Dąbie w kierunku Koniecpola. Droga ta od strony Koniecpola wybudowana była ze środków powodziowych. Na terenie gminy Secemin w 2011 r. drogę tę wyrównano tłuczniem., a co będzie w 2012 r. nie wiadomo jakie będą programy
 i gdzie składać wnioski..

Następnie Pan K. Marek odniósł się do wypowiedzi Starosty  – poinformował, że wie gdzie można składać wnioski o dofinansowanie remontu dróg , bo złożył pismo do Wojewody w sprawie rozważenia możliwości dofinansowania remontu drogi  Kuczków do granicy z województwem śląskim i otrzymał odpowiedź,

z której wynika , że istnieje możliwość złożenia wniosku przez powiat
o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój na 2013 rok. Myśli, że gdyby wójt
w budżecie też zarezerwował środki na dofinansowanie to drogę dałoby się zrobić.

Powyższy program polega na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego  dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych
w zakresie przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. Dotacja udzielana jest w wysokości 30% kosztów realizacji zadania . Nabór wniosków                                                                                                                                                                          w 2012 roku.

Następnie głos zabrał Pan T. Piekarski – wnioskował aby w przyszłym budżecie uwzględnić środki na dofinansowanie :

- przebudowy łącznika drogi od ul. Partyzantów  do Jędrzejowskiej w Seceminie,

- dokończenie remontu drogi powiatowej na odcinku Wola Czaryska – Ojsławice

Wskazał też na potrzebę budowy chodnika k/szkoły w Żelisławicach.

Zwrócił uwagę, że w budżecie powiatu nie uwzględniono tych zadań na bieżący rok.

Pan J. Bartyzel –zwrócił uwagę aby Starosta w dalszej perspektywie wziął pod uwagę remont drogi Secemin – Żelisławice. W 2012 r. należy wykonać remont skrzyżowania w Żelisławiczkach, bo mimo , że remontowano tam drogę nikt nie  naprawił skrzyżowania dróg.

Rozmawiał już w tym temacie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych ale ten wyjaśnił, że decyzje w tym temacie należą do Starosty.

Zwrócił też uwagę na potrzebę wykonania kilku metrów  chodnika przy przystanku . Uważa, że nie duży koszt tego zadania, a ułatwi życie mieszkańcom.

W odpowiedzi na powyższe tematy Pan Starosta wyjaśnił, że budowa zatoczki przy przystanku nie jest w gestii Starosty tylko zarządcy drogi. Podkreślił, że potrzeby przerastają budżet 5 razy. Zaznaczył , że robi wszystko co jest w ramach jego możliwości ale wszystkiego nie da się zrobić, bo nie ma środków finansowych.

Na zakończenie złożył obecnym życzenia świąteczno- noworoczne.

Pan Przewodniczący Rady zabierając głos zwrócił uwagę , że opracowując budżet gminy okazuje się , że życzeń jest wiele ale środków na realizację brak.

Pan Wójt – podziękował Staroście za wsparcie i współpracę , która przyniosła wymierne efekty, podkreślił, że, gdyby nie zaangażowanie Starosty nie byłoby możliwe wyremontowanie drogi Krzepice – Psary w tak dużym zakresie.

Ad.6.

     W punkcie tym głos zabrała Pani Teresa Sztuka – Skarbnik Gminy. Poinformowała , że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy omawiano projekt budżetu gminy na 2012 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2019.

Następnie omówiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2019.

Poinformowała, że przedłożony przez Wójta Gminy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2019 został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach .

Do projektu tej uchwały nie zgłaszano uwag

Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem tej uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Głosów „za” było – 15,  „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr XIII/63/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2019 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7.

     W punkcie tym Pani T. Sztuka – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2012 rok.

Poinformowała o zmianach wprowadzonych do projektu budżetu , po posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy,  którego tematem była analiza budżetu na 2012 r.

     Przedstawiony projekt budżetu gminy na 2012 r przedstawia się następująco :

Dochody budżetu gminy w wysokości – 13 200 000, 00 zł z tego :

- dochody bieżące              - 12 517 006,00 zł

- dochody majątkowe        -      682 994,00 zł

Wydatki budżetu gminy w wysokości  - 12 835 786 , 00 zł z tego :

- wydatki bieżące            - 11 936 499, 00 zł

- wydatki majątkowe             -       899 287, 00 zł

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła Uchwałę Nr 94/2011  I Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii
o projekcie budżetu Gminy Secemin na 2012 r. z której wynikało , że projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię.

Powyższa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Pan M. Leśniak – Przewodniczący Komisji Finansów i Infrastruktury  poinformował , że po zapoznaniu się z przedstawionym projektem budżetu na 2012 r. na wspólnym posiedzeniu komisji , radni pozytywnie go zaopiniowali .


Pan Przewodniczący poinformował, że wszystkie komisje analizowały projekt budżetu gminy na 2012 r.

Następnie głos zabrał Pan Wójt – podziękował Pani Skarbnik  za przygotowanie projektu budżetu . Powiedział, że zapoznał się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym temacie , wsłuchał się w opinię radnych i uważa, że budżet jest taki jaki jest i dochody też.  Potrzeby są niewspółmiernie większe niż możliwości budżetowe. Zaplanowano w budżecie środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Przy pełnej realizacji tych zadań możliwe byłoby uzyskanie z budżetu państwa 30% premii od wartości zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Nie ma jednak dowolności . Z funduszu sołeckiego można realizować tylko zadania, które należą do zadań własnych gminy, znajdują się na działkach czy budynkach gminnych, mieszczą się w strategii rozwoju gminy.

W budżecie gminy zaplanowano 150 tys. zł na dofinansowanie remontu drógi powiatowej Psary – Wola Kuczkowska oraz 120 tys. zł na remont dróg gminnych. Planuje się te 120 tys. zł przeznaczyć na remont drogi w Gabrielowie , bo jest to największa wioska , która ma drogę polną , a jest tam już wybudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna i można zrobić drogę.

Apelował do sołtysów aby planując zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego brali pod uwagę te najważniejsze zadania.

Ma świadomość , że mało jest środków na kulturę i sport i w wielu innych dziedzinach. Z braku chętnych na kupno nie udało się pozyskać środków ze sprzedaży działek w Seceminie stanowiących mienie gminy.

Głosów w dyskusji nie zabierano.

Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2012 rok nie zgłaszano uwag.

Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2012 rok.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Głosów „za” było – 15,  „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr XIII/64/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2012 rok została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8.

W dalszej części porządku obrad Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu .

Uchwała ta dotyczy udzielenia Powiatowi Włoszczowskiemu  pomocy finansowej z budżetu Gminy Secemin w formie dotacji celowej  na realizację inwestycji : przebudowa drogi powiatowej Psary – Wola Kuczkowska  w kwocie 150 000,00 zł.

Do projektu tej uchwały nie zgłaszano uwag.

Następnie przystąpiono do jawnego głosowania nad projektem tej uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Głosów „za” było – 15,  „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr XIII/65/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kolejnym tematem przedstawionym przez Panią Skarbnik w tym punkcie porządku obrad     był projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostaną dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 9 892,00 zł i ogólne dochody będą w kwocie – 16 844 069,00 zł , a wydatki w kwocie – 19 484 378,00 zł

Do projektu uchwały nie zgłaszano uwag.

Następnie przystąpiono do jawnego glosowania nad projektem tej uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Głosów „za” było – 15,  „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr XIII/66/11 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. została

przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dalszej części tego punktu Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały
w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

W projekcie uchwały jest zapis , że ustala się wykaz takich wydatków w kwocie 279 238,00 zł przeznaczonych na zadanie :Współfinansowanie „Opracowania projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 786 Częstochowa – Włoszczowa – Kielce”.

Do projektu tej uchwały nie wniesiono uwag.

Następnie przystąpiono do jawnego glosowania nad projektem tej uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Głosów „za” było – 15,  „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr XIII/67/11 w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dalszej części realizowanego porządku obrad Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XII/61/11 Rady Gminy Secemin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Zmiana dotyczy nowego brzmienia zapisu § 1 ust.3 cytowanej uchwały.

Uwag do projektu tej uchwały nie zgłaszano .

Następnie przystąpiono do jawnego glosowania nad projektem tej uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Głosów „za” było – 15,  „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr XIII/68/11 w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XII/61/11 Rady Gminy Secemin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została przyjęta jednogłośnie
w głosowaniu jawnym i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9.

     W punkcie tym głos zabrała Pani Ewa Klimas – Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Omówiła przesłany do radnych Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na rok 2012 wraz z preliminarzem wydatków.

Do w/w materiałów nie zgłaszano uwag.

Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012.

Do projektu powyższej uchwały nie zgłaszano uwag.

Następnie przystąpiono do jawnego glosowania nad projektem tej uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Głosów „za” było – 15,  „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr XIII/69/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie pokrótce przedstawiła swoją działalność w okresie pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Podziękowała za dotychczasową współpracę .

W dalszej części tego punktu Pan Wójt podziękował Pani E. Klimas za całokształt pracy w pełnieniu funkcji Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za współpracę  i osiągnięcia jakie uzyskała na niwie wychowania w trzeźwości. Poinformował , że Pani E. Klimas przechodzi na emeryturę ale nadal będzie pracować w Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełniąc funkcję jej członka.

Pan Przewodniczący Rady również w imieniu Rady Gminy podziękował Pani E. Klimas za dotychczasową współpracę.

Ad.10

     W punkcie tym głos zabrał Pan P. Ruksza – Sekretarz Gminy. Wyjaśnił, że temat ten został dzisiaj wprowadzony do porządku obrad sesji ponieważ Gmina Secemin zamierza wziąć udział w ogłoszonym  konkursie „Doskonalenie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie wyników Wspólnej Metody Oceny (CAF)-konkurs” skierowanym do pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. Warunkiem udziału w w/w konkursie jest przystąpienie do Projektu w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego POKL Poddziałanie 5.2.1 jako partner. Partnerstwo 5 gmin zostanie utworzone w celu wspólnego złożenia wniosku o dofinansowanie , a w przypadku pozytywnego jego rozpatrzenia wspólnej realizacji Projektu.

Celem projektu pn. „Świętokrzyscy Liderzy Administracji – nowa jakość dla mieszkańców” przewidzianego do złożenia w konkursie w ramach partnerstwa jest otrzymanie wsparcia na doskonalenie i podnoszenie jakości świadczonych przez Urząd Gminy usług dla mieszkańców poprzez m.in. realizację szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników urzędu oraz stworzenie warunków do poprawy komunikacji i przepływu informacji pomiędzy urzędem i mieszkańcami , a także opracowanie strategii rozwoju i narzędzi do badania satysfakcji klienta. Odpowiedni wkład własny w projekcie nastąpi jako niepieniężny w postaci kosztu czasu pracy pracownika delegowanego na szkolenie lub udostępnienia pomieszczeń ( np. sali) do realizacji projektu , co nie wymaga wydzielenia odpowiedniego majątku na realizację celu.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy . Przepis ten dopuszcza upoważnienie Wójta do realizacji spraw niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji rady gminy, a podejmowanie działań zmierzających do przystąpienia do partnerstwa w celu realizacji projektu nie wymagającego po stronie gminy wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku i podpisania stosownej umowy nie znajduje się w katalogu spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Stąd prośba do radnych o upoważnienie Wójta Gminy Secemin do podjęcia działań i podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „Świętokrzyscy Liderzy Administracji – nowa jakość dla mieszkańców”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie : upoważnienia Wójta Gminy Secemin do podjęcia działań i podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „Świętokrzyscy Liderzy Administracji – nowa jakość dla mieszkańców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.

Następnie przystąpiono do jawnego głosowania nad w/w projektem uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Głosów „za” było – 15,  „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr XIII/70/11 w sprawie : upoważnienia Wójta Gminy Secemin do podjęcia działań i podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „Świętokrzyscy Liderzy Administracji – nowa jakość dla mieszkańców”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego została przyjęta jednogłośnie
 w głosowaniu jawnym i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.11.

W punkcie tym głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy. Poinformował, że
 w związku z docierającymi sygnałami w sprawie propozycji Ministra Sprawiedliwości dotyczącymi reorganizacji sądów powszechnych w Polsce 
w wyniku których nastąpiłaby likwidacja Sądu Rejonowego we Włoszczowie ,  należy podjąć w tym temacie działania zapobiegające likwidacji. Wszystkie gminy naszego powiatu stoją na stanowisku aby nadal funkcjonował sąd we Włoszczowie 
i występują ze stosownymi  wnioskami w tym temacie do Ministra Sprawiedliwości. Nasza gmina również jest tego zdania i należy przesłać do Ministra Sprawiedliwości stanowisko Rady Gminy w tym temacie. Likwidacja sądu lub ograniczenie jego działania spowoduje znaczące utrudnienie dla mieszkańców naszej gminy w dostępie do wymiaru sprawiedliwości oraz narazi na dodatkowe koszty związane z dojazdem do innego sądu oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów. Na uwagę zasługuje fakt , że budynek Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie jest nowy
i zapewnia wszelkie standardy stawiane organom sprawiedliwości do realizacji zadań.

     Następnie przedstawił treść pisma - „Stanowisko Rady Gminy w sprawie propozycji Ministra Sprawiedliwości dotyczących reorganizacji sądów powszechnych w Polsce .

W/w stanowisko radni przegłosowali jednogłośnie w głosowaniu jawnym i stanowi  załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12.

         W punkcie tym Pan J. Krzyżanowski – Kierownik Referatu Gospodarki  przedstawił informację dotyczącą planowanych zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zapoznał z procedurą wprowadzania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego i studium

W sprawie zmiany w planach wpłynęły do Urzędu Gminy 44 wnioski ,w tym :

- 2 wnioski dot. przeznaczenia terenu pod budowę farm wiatrowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą ,

- pozostałe wnioski dotyczą zmian jednostkowych działek tj.zmiany użytkowania nieruchomości z użytków rolnych na działki budowlane lub pod działalność przemysłową.

Procedura zmiany planu trwa około półtora roku. Należy wykonać analizy dot. zasadności przystąpienia do sporządzenia planów i stopnia zgodności  przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Do wykonania w/w analizy powołana zostanie komisja urbanistyczno – architektoniczna.

Tematowi temu nadany zostanie bieg i na następną sesję przygotowana będzie uchwała w tym temacie.

W dalszej części tego punktu głos zabrali :

Pan B. Wcisło – prosił, aby przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnić poszerzenie drogi w Psarach w kierunku posesji Gil M. ponieważ są to tereny budowlane ale droga jest wąska i nie można się budować. Pytał jak można załatwić poszerzenie drogi.

W odpowiedzi Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli wpłynie w tej sprawie wniosek to będzie rozpatrywany . Uważa, że właściciele nieruchomości znajdujących się przy tej drodze  powinni podjąć decyzje czy chcą przekazać część nieruchomości pod drogę .

Pan J. Bartyzel – pytał czy osoba zainteresowana przekształceniem działki np.
z rolnej na budowlaną ponosi jakieś koszty.

W odpowiedzi na powyższe Pan J. Krzyżanowski wyjaśnił, że zależy od zakresu zmian, jeżeli działka nie wymaga podziału to właściciel nie ponosi żadnych kosztów.

Ad.13.

         W punkcie tym Pan K. Marek podniósł temat pożarów które w ostatnim czasie miały  miejsce w Kuczkowie. Uważa, że w tym temacie wspólnie z policją coś trzeba zrobić aby znaleźć podpalacza bo mieszkańców ogarnia strach. Zwrócił się do Komisji Bezpieczeństwa , że chciałby być na posiedzeniu tej komisji w którym będzie brał również udział przedstawiciel policji.

Pan T. Bąk  - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa odpowiedział, że jeszcze dzisiaj przekaże ten temat Kierownikowi Posterunku Policji

Ad.14.

         W punkcie tym głos zabrał Pan K. Krzyżanowski – poinformował, że
 w okresie ferii będzie zorganizowany turniej sołectw w tenisie stołowym.

Prosił sołtysów o kompletowanie drużyn .

Proponował zorganizowanie wyjazdu na drogi o złym stanie nawierzchni aby mieć lepsze rozeznanie i odpowiedzieć sobie na pytanie , które z nich są najważniejsze do remontu.

Poinformował, że jest członkiem LGD i służy wszelką pomocą w tym zakresie.

Zwrócił uwagę, że z naszej gminy wpłynęły do LGD 2 wnioski o dofinansowanie zadań ale nie uzyskały akceptacji .

Pan J. Bartyzel – pytał czy są kosze na śmieci ze Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej. Jeżeli będą to prosił o 2 na stadion sportowy w Żelisławicach.

Pan R. Marciniak – przypomniał przewodniczącym komisji o sporządzeniu planów pracy komisji na 2012 r.

Poinformował o organizowanym  na rynku w Seceminie Sylwestrze i zachęcał do udziału.

Pan Wójt zapraszał na koncert  kolęd i pastorałek , który odbędzie się w dniu
8 .01.2012 r.  w kościele w Seceminie.

Ad.15.

         W punkcie tym Przewodniczący Rady Gminy złożył życzenia noworoczne
a następnie stwierdził, że wszystkie punkty porządku obrad zostały wyczerpane
 w związku z czym XIII sesję Rady Gminy Secemin uważa za zamkniętą.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała                                                                  Przewodniczący

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Rafał Duś (admin)
Data wytworzenia:
2012-03-08
Data publikacji:
2012-03-08
Data ostatniej zmiany:
2012-03-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-18 08:24:21, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)