Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzednicze

Ikona statystyk

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE

na podstawie art. 11 i 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

 (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zmianami):

WÓJT GMINY  SECEMIN

OGŁASZA

KONKURS NA KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE

zastępca kierownika Referatu Gospodarki

Liczba wolnych stanowisk: 1 stanowisko urzędnicze, w pełnym wymiarze czasu pracy,

CHARAKTERYSTYKA WOLNEGO STANOWISKA

 

Referat/Stanowisko:  Referat Gospodarki / zastępca kierownika

Stanowisko służbowe: zastępca kierownika Referatu Gospodarki

Cel zatrudnienia: koordynacja procesów inwestycyjnych inwestycji gminnych począwszy od aplikowania o środki zewnętrzne, planowania i projektowania do etapu zamknięcia i rozliczenia.

 

Zadania:

1. Z zakresu inwestycji komunalnych:

    - Planowanie, przygotowanie, realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie:

- kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków komunalnych;

- zaopatrzenia w wodę;

- infrastruktury sportowo – wypoczynkowej i obiektów użyteczności publicznej;

- dróg gminnych.

 

2. Z zakresu zamówień publicznych .

 Prowadzenie zadań wynikających z zakresu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień

 publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.),

- Przeprowadzanie procedury zamówień publicznych związanej z realizacją zadań wynikających

  z obowiązków stanowiska pracy:

- ustalenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego;

- opracowywanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym;

- opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

- przygotowywanie umowy o zamówienie publiczne;

- kompletowanie dokumentacji i przechowywanie zamówień publicznych; 

- monitorowanie przebiegu zamówień publicznych;

- prowadzenie systematycznej współpracy z osobami uczestniczącymi w postępowaniu
o zamówienia publiczne w zakresie sporządzania dokumentacji w okresie planowania i   przygotowania postępowań.

- współpraca z podmiotami gospodarczymi i inwestorami fizycznymi w zakresie realizacji inwestycji.

 

3. W zakresie pozyskiwania środków pomocowych:

Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań finansowanych z wykorzystaniem środków

    pozabudżetowych, w szczególności:

- inicjowanie i koordynacja prac nad przygotowaniem polityk „sektorowych” i „programów operacyjnych”;

- współpraca z samorządem województwa, wojewodą, innymi samorządami lokalnymi oraz instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w przygotowanie i realizację polityki rozwoju regionalnego i lokalnego,

- analizowanie zewnętrznych uwarunkowań rozwoju lokalnego w ramach procesu rozwoju inwestycji w procesie integracji europejskiej;

- przygotowywanie informacji na temat pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych oraz innych dostępnych źródeł współfinansowania inwestycji gminnych;

- przygotowywanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków unijnych przez mieszkańców
      gminy;

- prowadzenie bazy danych dotyczących wojewódzkich i krajowych programów współfinansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej,

- opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, umów itp. dokumentów

- przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych, dotacje i pożyczki we współpracy z innymi pracownikami Referatu,

- prowadzenie bazy danych zgłoszonych projektów;

- rozliczanie rzeczowe i finansowe prowadzonych zadań z instytucjami współfinansującymi;

- przygotowywanie wniosków o płatność, przygotowywanie sprawozdań oraz bieżący monitoring i promocja realizowanych projektów,

- bieżąca współpraca z zainteresowanymi gminnymi jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami oraz instytucjami partnerskimi przy przygotowywaniu ankiet zgłoszeniowych projektów oraz standardowych wniosków aplikacyjnych do funduszy pomocowych.

 

Zakres odpowiedzialności:

 1. Skutki podejmowanych decyzji.
 2. Przestrzeganie przepisów prawa.
 3. Sprawną obsługę mieszkańców      Gminy.
 4. Prawidłowe wykonywanie      czynności kancelaryjnych.
 5. Prawidłowe zabezpieczenie i      wykorzystywanie wyposażenia i majątku Urzędu.
 6. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych      kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.
 7. Przygotowywanie informacji z zakresu stanowiska      pracy do BIP, strony internetowej urzędu.

 

Zakres upoważnień: obsługa mieszkańców gminy.

Pracownik na stanowisku pracy będzie posiadał dostęp do danych osobowych obejmujących dane personalne petentów oraz dostęp do korzystania ze specjalistycznych programów informatycznych.

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. Wymagania niezbędne kandydata:
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Pełna zdolność do czynności      prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Kwalifikacje zawodowe wymagane      do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.
 5. Brak skazania prawomocnym      wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia      publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na      zatrudnienie.
 7.  Wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie      ekonomii, administracji lub prawa);
 8. Znajomość procedury kpa,      instrukcji kancelaryjnej.
 9. Znajomość przepisów prawa o      samorządzie gminnym.
 10. Znajomość ustawy      o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 11. Znajomość ustawy      o zamówieniach publicznych.
 12. Znajomość ustawy      o gospodarce nieruchomościami.
 13. Posiadanie cech: obowiązkowość,      terminowość, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, kreatywność,      samodzielność, własna inicjatywa;
 14. Umiejętność obsługi komputera (środowisko      Windows, pakiet biurowy MS OFFICE),

                         

Wymagania dodatkowe:

 

1. Praktyka na podobnym stanowisku pracy w urzędzie administracji publicznej (co najmniej 2 letni staż);

2. Umiejętność aplikowania o środki zewnętrzne.

3. Umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.
 • Życiorys      (CV).
 • Kwestionariusz      osobowy wraz z fotografią.
 • Kserokopie      dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 • Kserokopie      dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń oraz      uprawnień  specjalistycznych.
 • Kserokopie      świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy      i osiągnięcia zawodowe.
 • Oświadczenie      o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Zaświadczenie      o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy.
 • Oświadczenie      o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania      w pełni z praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec      kandydata postępowanie karne.
 • Zaświadczenie      o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia      publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie      o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w       dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do      realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia      1997 roku o ochronie danych   osobowych ( Dz.U. Z 2002r.Nr      101 poz. 926 z późn. zm.)

Dokumenty należy składać w sekretariacie pokój nr 15 Urzędu Gminy Secemin  ul. Struga 2 
29-145 Secemin lub drogą pocztową (za datę doręczenia dokumentów przekazanych drogą pocztową przyjmuje się datę wpływu do sekretariatu, dokumenty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane) w zamkniętych kopertach z adnotacją „Nabór na stanowisko urzędnicze” w terminie do dnia 22.08.2014 roku do godz. 12.00

   Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w  pokoju nr 15 UG Secemin lub telefonicznie tel.(34) 355 60 17, e-mail gmina@secemin.pl.

 

 

 

                                              

Secemin, dnia 07.08.2014 r.   ……………………………………………………..

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2014-08-07
Data publikacji:
2014-08-07
Data ostatniej zmiany:
2014-08-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-11 14:40:18, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)