Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej

Ikona statystyk
 

RG-VI.6233.3.2013.JŁK Secemin, dnia 29.01.2013 r.Z A Ś W I A D C Z E N I E

o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), w związku z art. 9 b i art. 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zaświadcza się, że do prowadzonego przez Wójta Gminy Secemin rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości pod numerem 2/2012, dokonano w dniu 29.01.2013 r. zmiany wpisu w pkt. 5 zaświadczenia.

1. Nazwa firmy/imię i nazwisko przedsiębiorcy:

P. P. H. U ,,TAMAX” Tadeusz Cieślak

2. Oznaczenie siedziby i adresu firmy/przedsiębiorcy:

ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów

3. Numer identyfikacji podatkowej NIP:

656-100-12-76

4. Numer identyfikacyjny REGON:

290337134

5. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Środowiska z  dnia  27  września 2001 r. w  sprawie katalogu odpadów

(Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206):

Kod odpadu

Rodzaj odpadów

15

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiał filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

15 01

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi

komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin 1 i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

Kod odpadu

Rodzaj odpadów

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

20

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie

(z wyłączeniem 15 01)

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 13 *

Rozpuszczalniki

20 01 14*

Kwasy

20 01 15*

Alkalia

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

20 01 19*

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21 *

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23 *

Urządzenia zawierające freony

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 0127

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31 *

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 01 41

Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99

Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02

Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

Kod odpadu

Rodzaj odpadów

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03

Inne odpady komunalne

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia

nieczystości

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

POUCZENIE

Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. W myśl art. 9 i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do organu prowadzącego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282) wnioskodawca wniósł opłatę skarbową za dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w wysokości 25 zł w dniu 19.01.2013 r. na konto Urzędu Gminy Secemin.

Otrzymują:

  1. P. P. H. U ,,TAMAX”

Tadeusz Cieślak.

ul. Dworcowa 46

28-340 Sędziszów

2. a/a


Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-01-29
Data ostatniej zmiany:
2013-02-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-05 13:31:17, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)