Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE - przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Secemin.

Ikona statystyk

WÓJT  GMINY  SECEMIN , 29-145 Secemin ul. Struga 2 pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie stosownie do art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r.)

o g ł a s z a

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Secemin.

Lp

Obręb KW

Numer

działki

KW

Pow.

ha

Cena wywoławcza

w zł

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Wadium

( zł )

Minimalne postąpienie( zł)

Godz.

przetargu

1

KRZEPIN

558

40384

0,59

8.200,00

+ podatek

VAT 22%

z kwoty 3.640,00 zł za grunt budowlany

MRN, N – tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej; zespoły istniejące, uzupełniane

RZ1 – tereny rolne o przewadze użytków zielonych, proponowane do zalesienia

820,00

400

11°°

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić gotówką w terminie 04 listopad 2010 roku(włącznie) na konto Urzędu Gminy Secemin Nr 7082761026210200000303001 w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu Oddział w Seceminie lub kasie Urzędu Gminy Secemin w godz. 9°° 0 13°°.

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU  10.11.2010 roku od  godz. 11°°

w sali nr 1 Urzędu Gminy Secemin

W przetargu mogą brać udział:

- osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w terminie i wysokości podanej w ogłoszeniu,

- złożą oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, granicami nieruchomości oraz treścią ogłoszenia o przetargu,

-2-

PRZETARG  JEST  WAŻNY  BEZ  WZGLĘDU  NA  LICZBĘ  UCZESTNIKÓW  JEŻELI  CHOCIAŻ  JEDEN  UCZESTNIK  ZAOFERUJE  CO  NAJMNIEJ  JEDNO  POSTĄPIENIE  POWYŻEJ  CENY  WYWOŁAWCZEJ.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży, którą należy uiścić w gotówce przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego .

O terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, osoba która przetarg wygra zostanie zawiadomiona .

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po jego zakończeniu.

Jeżeli osoba ,która przetarg wygra nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty

wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy ,a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Secemin pokój nr 4 lub telefonicznie pod nr (034)3556 004

WÓJT GMINY SECEMIN ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU.

Secemin, dnia 08.10.2010r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
admin
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-10-12
Data ostatniej zmiany:
2010-10-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-11 14:40:18, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)