Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Odpowiedzi na zapytania oferentów

Ikona statystyk

IR. 7025-2/1- 5/09                                                                            Secemin, dnia 15.10.2009 r.

ABM SOLID S.A.

Oddział HYDRO SOLID

ul. Partyzantów 21

32-700 Bochnia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin ” w części dotyczącej miejscowości  : Secemin  w ul. Czarnieckiego i Kościuszki oraz miejscowości Brzozowa.

 Informujemy, iż wpłynęły następujące pytania, na które obowiązują następujące odpowiedzi:

 

1. W związku z treścią § 2  wzoru umowy zapytujemy o możliwość wykreślenia terminów i pozostawienie do uzupełnienia na etapie podpisania umowy. Wykonawca wskazuje, jak to wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie, iż zamawiający nie może wymagać od wykonawcy aby na etapie składania ofert przyjął sztywne daty np.  zakończenia robót, wykonania przedmiotu Umowy, zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego ,  skoro jest do od niego niezależne. Na etapie składania ofert nie można bowiem przewidzieć kiedy dojdzie do podpisania umowy oraz kiedy nastąpi przekazanie placu budowy. Sam zamawiający nie jest bowiem w stanie dokładnie określić bowiem kiedy zakończy się procedura postępowania o zamówienie publiczne.

Odpowiedź:

Terminy wykonania przedmiotowego zadania pozostawiamy bez zmian.

Jednocześnie przypominamy, iż termin rozpoczęcia robót – 12.04.2010 jest terminem odległym, który zakłada ewentualne przedłużenia procedury przetargowej.

Termin zakończenia zaś – 20.04.2011 daje możliwość wykonania całego zakresu robót.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie zakresu prac przewidzianego dla podwykonawców i procentowego określenia wartości prac możliwych do zlecenia podwykonawcom ? W wypadku wygrania przetargu przez firmę spoza  okolic Secemina, umożliwiłoby np. to ewentualne  podzlecenie części prac firmom lokalnym, co wpłynęłoby na poziom bezrobocia w gminie, a gwarantem jakości jest i tak zawsze generalny wykonawca.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian w paragrafie 10 wzoru umowy – załącznik II SIWZ.

3. W związku z faktem iż to Zamawiający jest stroną procesu budowlanego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę ( art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca  1994 Prawo budowlane) czy pozwolenia na użytkowanie obiektu ( art. 59  ust. 7  Prawo budowlane), działania lub zaniechania Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy do ewentualnego obciążenia Wykonawcy możliwymi konsekwencjami. Dlatego proponujemy by zapisy dotyczące określenia przedmiotu Umowy dotyczyły  robót budowlanych z wyłączeniem kwestii formalnych leżących po stronie Zamawiającego i będących jego obowiązkami – dlatego pytamy o możliwość usunięcia z § 6 ust 1   wzoru umowy określeń stanowiących o uzyskiwaniu przez Wykonawcę  pozwoleń na  użytkowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy w paragrafie 6 wzoru umowy – załącznik II SIWZ.

4. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy działki sąsiadujące z placem budowy, jeśli to będzie konieczne dla wykonania robót budowlanych  zgodnie z  art. 47 ustawy Prawo budowlane?

Odpowiedź:

W przypadku uzasadnionej konieczności Zamawiający, jeżeli będzie miał taką możliwość udostępni Wykonawcy działki sąsiadujące z placem budowy.

                                              

5. Czy Zamawiający  zgodzi się na wprowadzenie poniższych warunków zmiany wzoru umowy: 

„1. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w niniejszej umowie, w tym w szczególności dotyczy to przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, w następujących przypadkach:

a) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) Udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych lub uzupełniających, od wykonania których  uzależniona jest realizacja umowy,

c) Zmiany przepisów prawnych  w tym zmiany stawku podatku VAT,

d) Sytuacji niezależnych od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej,

e) Wprowadzenia robót zamiennych,

f) Gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmian natury technicznej, w tym zmian dokumentacji projektowej,

g) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

h) zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;

i) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;

j) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie poniższych warunków zmiany do wzoru umowy – załącznik II SIWZ.

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
admin
Data wytworzenia:
2009-10-16
Data publikacji:
2009-10-16
Data ostatniej zmiany:
2009-10-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-05 13:31:17, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)