Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE

Ikona statystyk

Zadanie p.n. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin ” w części dotyczącej miejscowości  : Secemin w ul. Czarnieckiego i Kościuszki oraz miejscowości Brzozowa wchodzi w skład projektu p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin” i jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa nr 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej nr działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Numer ogłoszenia : 336066-2009                                       

Data zamieszczenia : 28.09.2009

                                                                            

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE

Zamieszczenie ogłoszenia : obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY:

I.1 Nazwa i adres: Gmina Secemin  ul. Struga 2, 29-145 Secemin woj. Świętokrzyskie

Adres strony internetowej zamawiającego: www.secemin.eobip.pl

I.2 Rodzaj Zamawiającego: administracja samorządowa

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II.1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin ” w części dotyczącej miejscowościach : Secemin w ul. Czarnieckiego i Kościuszki  oraz Brzozowa.

II.1.2.  Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

           Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami sanitarnymi oraz przepompowniami ścieków w miejscowościach Secemin w ulicach:

           Czarnieckiego i Kościuszki oraz miejscowości Brzozowa.

           W zakresie przedmiotowego zadania przewidywana jest:

           Sieć grawitacyjna o średnicy 200 mm – 7 038,00 mb

           Sieć tłoczna o średnicy 90-110 mm –  4 956,00 mb

           Przyłącza kanalizacji sanitarne (od sieci do pierwszej studni na posesji)

           o średnicy 160 mm-    2 827,50  mb

           Przepompownie ścieków – 5 kpl.

           Roboty technologiczne i wyposażenie II bioreaktora na oczyszczalni ścieków w Seceminie wraz  z przystosowaniem pracy oczyszczalni przy dwóch zbiornikach.

II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.13.00-8

II.1 5. Zamówienia częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

II.1.6. Zamówienia wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

II.1.7. Zamówienia uzupełniające : Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień  uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Upup

II.2.    Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12.04.2010 r. do 20.04.2011 r.  tzn.  zakończenie robót protokółem odbioru końcowego :  20.04.2011 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1 Warunki dotyczące zamówienia:

Informacja na temat wadium: każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 150 000,00 PLN. Forma wadium:         

Wykonawca może wnieść wadium w następujących formach:

-       pieniądzu

-       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

        kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -       

-       gwarancjach bankowych

-       gwarancjach ubezpieczeniowych

-       poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b, ust.5, pkt.2  ustawy z dnia 9 listopada 2000r o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

         Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 66,  poz. 596 i Nr 216, poz.1824)

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Secemin w   B.S. Koniecpol  O/Secemin  nr 70 8276 1026 2102 0000 0303 0001

Wadium wniesione w formie pieniądza winno być na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, czyli do dnia  20.10.2009 r. do godz. 10.00.

Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu winno być wniesione w formie oryginału w terminie do dnia 20.10.2009 r. do godz. 10.00 w kasie Zamawiającego.  Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego  w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a, 5 uPzp.

III.2 Warunki udziału oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

a.            Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art.24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy są zobowiązani przedłożyć następujące dokumenty:

a.1     Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców  w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego z nich),

a.2    Aktualne zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzające odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem  podatków,  opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub  zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w   ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego z nich),

a.3   Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  art.24 ust.1 pkt.4-8  u Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert   (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w   ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego z nich),

 a.4   Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24  ust.1 pkt. 9 u Pzp (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania  ofert). UWAGA: Dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. nr 197, poz. 1661); nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami  fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w   ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego z nich),

a.5    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 w zw. z    art. 22 pkt. 1-4 u pzp (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego  zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe oświadczenie może być   złożone przez każdego z Wykonawców składających wspólną ofertę jedynie w sytuacji jeśli  każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie, lecz w          takim przypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców).

b.      posiadać niezbędną wiedzę  i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia lub przedstawić Zamawiającemu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniany będzie ich łączny    potencjał  techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenia).

          W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

b.1   zrealizował w okresie X 2004 do X 2009 co najmniej 1 robotę obejmującą kanalizację sanitarną z przepompownią (lub przepompowniami) ścieków o wartości minimum 4,0 mln. zł ,

        w tym robota ta winna zawierać:

        - co najmniej 8 km kanalizacji grawitacyjnej (sieć + przyłącza tzw. przykanaliki)

        - co najmniej 3 przepompownie ścieków

W celu potwierdzenia spełniania niniejszych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie – referencje zawierające co najmniej:

-wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą,

-wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,

-wskazanie zakresu i wartości wykonanych robót,

-wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia, zakończenia),

-wskazanie miejsca wykonania,

b.2   wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia osoby do pełnienia nw. funkcji wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji. Jeżeli w ww. wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował wymagane jest załączenie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

·         Kierownika budowy:

Niniejsza osoba winna:

-posiadać uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjny lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie,

·         Kierownika Robót Elektrycznych :

Niniejsza osoba winna:

-posiadać uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie

·         Kierownika Robót Drogowych :

Niniejsza osoba winna:

-posiadać uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie.

Do oferty należy dołączyć kopie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność do izby samorządu zawodowego dla osób pełniących ww. funkcje.

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać zamówienie pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze zm.).

Wskazane w pkt. b.2 osoby (lub osoba) muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub w przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

b.3 Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. minimum:

- koparka samobieżna – 1 szt.

- koparko-ładowarka – 1 szt.

- samochód ciężarowy – 2 szt.

- żuraw samojezdny – 1 szt.

- zagęszczarka płytowa – 1 szt.

- ubijak mechaniczny – 2 szt.

- walec stalowy wibracyjny – 1 szt.

- zestaw do odwadniania powierzchniowego wykopów – 2 kpl.

- zestaw do odwadniania wgłębnego – igłofiltry – 2 kpl.

- obudowy wykopów – 6 kpl.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi lub urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. Nr 5 do niniejszej instrukcji. Jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał narzędzia lub urządzenia, którymi będzie dysponował, wymagane jest załączenie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych narzędzi i urządzeń.

c. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub Ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku:

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

c.1   Wykonawca osiągnął średni roczny przychód netto ze sprzedaży w ostatnich 3 latach obrotowych w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł.

W celu potwierdzenia spełnianie niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć sprawozdania finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami i rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – zakres lat 2008, 2007, 2006, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres.

c.2   Posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł lub posiadać zdolność  kedytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy  oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym rachunek, potwierdzające posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.              

c.3 Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności w wysokości co najmniej 3 000 000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

       

SEKCJA IV: PROCEDURA                    

IV.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2 Kryteria oceny ofert:

IV.2.1 Kryteria oceny ofert: najniższa cena

IV.2.2 Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3 Informacje administracyjne:

IV.3.1 Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.secemin.eobip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Seceminie ul. Struga 2, 29-145 Secemin woj. Świętokrzyskie.

IV. 3.4  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego , Urzędzie Gminy w Seceminie ul. Struga 2, 29-145 Secemin.  w pok. Nr  15 - sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie 20.10.2009 r.  godz. 10.15

IV. 3.3  Termin związania Wykonawcy (ów) z ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

IV.3.13 Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian zawarta jest w projekcie umowy. Niniejszy projekt będzie sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa nr 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, nr działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.

                                                                         

                                                                 Z up. WÓJTA

                                                          inż. Barbara Jarczyńska

                                                              ZASTĘPCA WÓJTA

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
admin
Data wytworzenia:
2009-09-28
Data publikacji:
2009-09-28
Data ostatniej zmiany:
2009-09-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-05 13:31:17, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)