Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ikona statystyk

Secemin, dnia 24.09.2009

Znak sprawy: ZP 341/2/2009

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup oraz dostawę opału (węgiel kamienny) w sezonie grzewczym 2009/2010 dla szkół oraz przedszkola z terenu gminy Secemin”

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r /Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z póz. zm./ Prawa zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

„TRANS-ROL” spółka cywilna

Krystyna i Zenon Gębka

Starzyny 53, 42-445 Szczekociny

z ceną brutto za 1 tonę:

węgiel kostka 630,00 (słownie: sześćset trzydzieści  złotych 00/100)

węgiel orzech 580,00 (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100);                                                         

Uzasadnienie wyboru                                                                                    

Oferta ta spełnia wymogi Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w wyniku dokonanej oceny uzyskując najwyższą ilość punktów tj. 100                     w oparciu o jedyne kryterium oceny ofert jakim była najniższa cena, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWIZ – została wybrana jako najkorzystniejsza.

W postępowaniu tym złożono 6 ofert.

Wykaz ofert złożonych w postępowaniu wraz z ich oceną

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto za 1 tonę węgla kostka

Cena brutto za 1 tonę węgla orzech

Przyznana ilość punktów

1

P.T.H. „IMAGE”

43-186 Orzesze – Gardawice

ul. Dojazdowa 53

653,92

623,42

95,35

2

Warszawska Spółdzielnia Handlowa„FALA”

04-921 Warszawa ul.Walcownicza 14

664,90

646,60

93,24

3

„CARBO-PORT” Sp. z o.o.

44-200 Rybnik ul. Kolejowa 1

730,78

706,38

84,99

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„JARMET” Krzysztof Jarmuda

Żelisławiczki 58A, 29-145 Secemin

680,00

650,00

91,63

5

Handel Art. Przemysłowymi

Bogumił Kowalik

29-145 Seceminul. T. Kościuszki 17

695,00

635,00

90,87

6

P.H.U.„TRANS-ROL” spółka cywilna

Krystyna i Zenon Gębka

Starzyny 53, 42-455 Szczekociny                                          

630,00

580,00

100

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do 23.10.2009.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U z 2007r. Nr 223,poz.1655 z póz.zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Kierownik GZEASz

    Edyta Wójcik

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
admin
Data wytworzenia:
2009-09-24
Data publikacji:
2009-09-24
Data ostatniej zmiany:
2009-09-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-05 13:31:17, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)