Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ikona statystyk

Secemin, dnia 24.09.2009

Znak sprawy: ZP 341/3/2009

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup oraz dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010 dla Zespołu Szkół w Seceminie”

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r /Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z póz. zm./ Prawa zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„PETROLIS” Sp. z o.o. 26-700 Zwoleń ul. Władysława Jagiełły 10a/204

z ceną brutto za 1 litr oleju opałowego: 2,09 ( słownie: dwa złote dziewięć groszy).

Uzasadnienie wyboru:                                                                                    

Oferta ta spełnia wymogi Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w wyniku dokonanej oceny uzyskując najwyższą ilość punktów tj. 100 w oparciu o jedyne kryterium oceny ofert /cena 100%/ określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWIZ – została wybrana jako najkorzystniejsza.

W postępowaniu złożono 7 ofert.

Wykaz ofert złożonych w postępowaniu wraz z ich oceną:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto za 1 litr oleju opałowego

Przyznana ilość punktów

1

POL-OIL-CORPORATION” Sp. z o.o.

Stanisławowo

05-180 Pomiechówek

2,14

97,67

2

„SIEMIŃSKI” Sp. z o. o.

Blak Dobryszyce

ul. Dobryszycka 38,

97-505 Dobryszyce

2,17

96,32

3

PIAST Sp. z o.o.

31-983 Kraków

ul. Igołomska 29b

2,21

94,57

4

„TERM – OIL” Jarosław Kapusta

26-631 Jastrzębia 108

2,12

98,59

5

GP POLSKA Sp. z o. o.

Wawrzeńczyce 1,

27-225 Pawłów

2,90

72,07

6

„PETROLIS” Sp. z o.o. 26-700 Zwoleń ul. Władysława Jagiełły 10a/204

2,09

100

7

ORLEN PETRO TANK Sp. z o. o.

36-145Widełka 869

2,14

97,67

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do 23.10.2009.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Dyrektor Zespołu Szkół w Seceminie

Elżbieta Piekarska

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U z 2007r. Nr 223,poz.1655 z póz.zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
admin
Data wytworzenia:
2009-09-24
Data publikacji:
2009-09-24
Data ostatniej zmiany:
2009-09-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-05 13:31:17, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)