Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

WÓJT  GMINY  SECEMIN , 29-145 Secemin ul. Struga 2 pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie stosownie do art. 38 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r ze zmianami)

o g ł a s z a

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości  Czaryż.

Lp.

Obręb KW

Numer

działki

Pow.

ha

Cena wywoławcza

w zł

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Wadium

Minimalne postąpienie

Godz.

przetargu

1

CZARYŻ

40819

1005

0,43

2.200,00

RZ/ZZ- tereny z przewagą trwałych użytków zielonych / zagrożone powodzią

220

100

10°°

                       

Wadium  należy wpłacić gotówką w terminie do dnia 12 października 2009 roku (włącznie) na konto Urzędu Gminy Secemin

Nr 70827610262102000003030001 w Banku Spółdzielczym  Koniecpol Oddział Secemin lub kasie Urzędu Gminy Secemin w godz.9°° - 13°°

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU  16.10.2009 roku w sali nr 1 Urzędu Gminy Secemin

W przetargu mogą brać udział:

-          osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w terminie i wysokości podanej w ogłoszeniu

-     złożą oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, granicami nieruchomości oraz treścią ogłoszenia o przetargu.

PRZETARG  JEST  WAŻNY  BEZ  WZGLĘDU  NA  LICZBĘ  UCZESTNIKÓW  JEŻELI  CHOCIAŻ  JEDEN  UCZESTNIK  ZAOFERUJE  CO  NAJMNIEJ  JEDNO  POSTĄPIENIE  POWYŻEJ  CENY  WYWOŁAWCZEJ.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży, którą należy uiścić w gotówce przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego .

O terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, osoba która przetarg wygra zostanie zawiadomiona odrębnym pismem.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia zakończenia przetargu.

Jeżeli osoba ,która przetarg wygra nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy ,a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Secemin pokój nr 4 lub telefonicznie pod nr (034)3556 004

WÓJT GMINY SECEMIN ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU.

Secemin, dnia 15.09.2009

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
admin
Data wytworzenia:
2009-09-17
Data publikacji:
2009-09-17
Data ostatniej zmiany:
2009-09-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-05 13:31:17, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)