Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Przetarg na dostawę opału - olej opałowy

Ikona statystyk

Secemin: Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010 dla 

                Zespołu Szkół w Seceminie

Numer ogłoszenia:155943-2009; data zamieszczenia: 15.09.2009r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczenie ogłoszenia : obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA  I:  ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Seceminie, ul. Koniecpolska 1; 29-145 Secemin woj. Świętokrzyskie, tel. 034 3556081, fax. 034 3556079

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.secemin.eobip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA  II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010 dla Zespołu Szkół w Seceminie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

1.      II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Seceminie w ilości około 50 000 litrów Przedstawione ilości oleju opałowego są maksymalnymi ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy.  Olej opałowy  powinien spełniać polskie normy PN-C 96024 z 2001r., gatunek L1 oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.01.2007r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla oleju oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie materiały opałowe i posiadać parametry:                                               

- wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg,

- zawartość wody max. 200 mg/kg

- gęstość w temp. 150 C max. 0,86 Mg/m3

- temperatura zapłonu powyżej 560C

- zawartość siarki max. 0,1% m/m.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przy każdej dostawie świadectwa jakości na dostarczony olej opałowy.    

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 10

SEKCJA  III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

Informacja na temat wadium: nie wymaga się.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy, tj.:1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;  3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 5) spełnia warunki określone w SWIZ

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu                    o wymagane dokumenty metodą „spełnia/ nie spełnia”

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty /załącznik nr1/ należy załączyć:

1.      aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert złożone w formie oryginału lub kserokopii (kserokopia dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania)

2.      koncesja na obrót paliwami ciekłymi dotycząca oleju opałowego;

3.      oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1                       i ust. 2 ustawy jw. - załącznik nr 2, załącznik nr 3

4.      projekt umowy zaparafowany na każdej stronie przez upoważnioną do reprezentacji wykonawcy osobę z wykorzystaniem załącznika nr 4,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.secemin.eobip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Seceminie ul. Koniecpolska 1, 29-145 Secemin (budynek Zespołu Szkół w Seceminie II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: Oferty należy składać w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół   w Seceminie  ul. Koniecpolska 1, 29-145 Secemin (budynek Zespołu Szkól w Secemin                  II piętro) w godz. od 700 do 1500 lub pocztą na wyżej wymieniony adres do 23.09.2009r. do godz. 1000.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Dyrektor GZEAS

mgr Edyta Wójcik

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
admin
Data wytworzenia:
2009-09-15
Data publikacji:
2009-09-15
Data ostatniej zmiany:
2009-09-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-05 13:31:17, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)