Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Przetarg na dostawę opału - węgiel kamienny

Ikona statystyk

Secemin: Dostawa opału (węgiel kamienny) w sezonie grzewczym 2009/2010 do szkół i przedszkola z terenu Gminy Secemin  

               

Numer ogłoszenia:155897-2009; data zamieszczenia: 15.09.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczenie ogłoszenia : obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA  I:  ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół   w Seceminie, ul. Koniecpolska 1; 29-145 Secemin woj. Świętokrzyskie, Tel. 034 3556081

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA  II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału (węgiel)                    

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa opału (węgiel kostka, węgiel orzech) w sezonie grzewczym 2009/2010 do szkół i przedszkola z terenu Gminy Secemin w ilości:

planowany zakup węgiel kostka wynosi 120 ton

planowany zakup węgiel orzech wynosi 30 ton

kaloryczność minimum -25 kJ/kg

zawartość popiołu max – 9%

zawartość siarki max - 0,7%

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 10

SEKCJA  III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy, tj.:1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2; 5) spełnia warunki określone w SWIZ

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o wymagane dokumenty metodą „spełnia/ nie spełnia”

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :

1.      aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert złożone w formie oryginału lub kserokopii (kserokopia dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność   z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania)

2.      wypełniony szczegółowo Formularz Oferty  z wykorzystaniem wzoru –załącznik nr1

3.      oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy jw. - załącznik nr 2, załącznik nr 3

4.      projekt umowy zaparafowany na każdej stronie przez upoważnioną do reprezentacji wykonawcy osobę z wykorzystaniem załącznika nr 4,

5.      wypełniony szczegółowo Formularz Cenowy – załączniki nr 5,

6.      dokument jakości potwierdzające parametry określone dla przedmiotu zamówienia  w punkcie III.2a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, potwierdzony za zgodność z oryginałem

7.      pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.secemin.eobip.pl w dziale przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również pod adresem: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Seceminie ul. Koniecpolska 1,            29-145 Secemin (budynek Zespołu Szkół w Seceminie II piętro) od poniedziałku do piątku         w godz. od 700 do 1500

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: Data: 23/09/2009; Godz. 10:00; Miejsce: Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Seceminie ul. Koniecpolska 1, 29-145 Secemin (budynek Zespołu Szkół w Seceminie II piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Dyrektor GZEAS

mgr Edyta Wójcik

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
admin
Data wytworzenia:
2009-09-15
Data publikacji:
2009-09-15
Data ostatniej zmiany:
2009-09-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-05 13:31:17, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)