Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Gmina Secemin,

ul. Struga 2,

29-145 Secemin,

woj. świętokrzyskie, t

el. 0-34 35 56 017, faks 0-34 35 56 017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Marchocice”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej                     w miejscowości Marchocice” o zakresie:

-   rozebranie i pokrycie dachu o pow. 165,71 m2,

-   wykonanie ścianek działowych, izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych,

-   wykonanie przyłącza energetycznego i wodno-kanalizacyjnego,

-   wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

-   roboty wykończeniowe, polegające na uzupełnieniu tynków, licowaniu ścian płytkami,  

-   wykonaniu posadzek, schodów oraz wjazdu dla niepełnosprawnych,

-   wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku o pow. 222,24 m2, - ogrodzenie i zagospodarowanie działki..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):      

45.21.00.00-2, 45.26.12.10-9, 45.42.10.00-4, 45.40.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:   nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:   nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:                      

Zakończenie:  10.11.2009.

SEKCJA III:  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,   FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:               

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 5 000 zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·           Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.

1.  posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

3.  posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie oraz dysponują potencjałem      technicznym i osobami zdolnymi do  wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.

  a) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w  tym okresie, zrealizowali nie mniej niż 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,   b) dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia: - kierownik robót posiadający uprawnienia  budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, należący do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadający kwalifikacje i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity ze zm.)

  c) dysponują pozostałymi pracownikami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, w tym o specjalności: elektrycznej i instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji  wodociągowo - kanalizacyjnych oraz innymi niezbędnymi do wykonania zamówienia. W sytuacji, gdy wykonawcy nie będą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia winni przedstawić  pisemne zobowiązanie innych podmiotów, że zostaną udostępnione do realizacji  przedmiotowego zamówienia.

 4.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.

  a)  posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000 zł;

  b)  posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej  działalności.

Zamawiający oceni na zasadzie „spełnia / nie spełnia”  w/w warunki, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach  i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 8 specyfikacji. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego  z postępowania uznaje się za odrzuconą.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)  oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy ( załącznik nr 3 SIWZ);

b)  aktualny odpis z właściwego  rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.      24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy [wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału   w postępowaniu   o udzielenie zamówienia albo składania ofert] - nie dotyczy przedsiębiorców  będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych  utworzonych przez osoby fizyczne;

e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

f)  wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  i wartością 2 robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,    z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, (załącznik nr 4 SIWZ);

g) wykaz osób , którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (załącznik nr 5 SIWZ);

h)  pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w punkcie wyżej wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował;

i)  dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (uprawnienia budowlane do kierowania robotami wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art.6 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000  o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów Dz. U.  z 2001r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami);

j)  informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 k) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:    przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:   najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:   nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja             istotnych warunków zamówienia:

www.secemin.eobip.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Secemin 29-145 Secemin ul. Struga 2, pok.5 a..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

28.08.2009 godzina 10:00,                                                                                              miejsce: Urząd Gminy Secemin ul. Struga 2 , 29-145 Secemin - Sekretariat (pokój nr 15)

IV.3.5) Termin związania ofertą:                                                                                     okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:                                               

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Marchocice”, współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 313,322,323 – „Odnowa i rozwój wsi”.

Numer ogłoszenia :   270672 - 2009                                  

Data zamieszczenia : 07.08.2009 rok.

Wójt Gminy

Józef Bujak

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
admin
Data wytworzenia:
2009-08-07
Data publikacji:
2009-08-07
Data ostatniej zmiany:
2009-08-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-05 13:31:17, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)